ПЕТАР ГОШЕВ

 

 

 

 

Роден 1948 година во с. Пирава, Валандово, Р. Македонија. Македонец. Магистер по економски науки. Бил пратеник во првиот и третиот парламентарен состав. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.
      

Click