ОДЛУКА за основање на Секцијата на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата

ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Северна Македонија 

ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

ОДЛУКА за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

ОДЛУКА за дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

ОДЛУКА за изменуавње и дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

ОДЛУКА за изменуавње и дополнување на одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (вон сила)

Click