Одлука за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции

 Одлука за дополнување на одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции 

 Одлука за дополнување на одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции

 Одлука за дополнување на одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции (Службен весник 17.7.2017)

 Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции (Службен весник 5.9.2017)

  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменик-членови на Националниот совет за евроинтеграции (Службен весник 9.11.2017)

Click