РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 135/2013 ОБЈАВЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 17 став (5) од Законот  за државните службеници, Комисијата за селекција пристапи кон изготвување на ранг листа од најуспешни тројца кандидати, врз основа на резултатите од образованието, испитот за државен службеник и интервјуто за следниве работни места:

За работно место 1


1.Соработник за административна поддршка-1 извршител, нема ранг листа, бидејќи кандидатите не исполнуваа еден од задолжителните услови предвидени во огласот;

За работно место 2


2.    Советник- истражувач и аналитичар од  областа на земјоделските науки и храна .................................1 извршител;    

-       Емилија Аневска;

-       Иван Личнов;

-       Славчо Маркоски.

 За работно место 3      


3.    Советник  за ИКТ во областа на едукацијата и комуникацијата .............................. 1 извршител;      

-       Билјана Дончевска;

-       Анета Димовски;

-       Ирена Димовска.


 За работно место 4    

4.    Советник за правно-политичка  едукација ....................1 извршител;                           

-   Томе Гушев;

-   Валмира Аџиреџа;

-   Анета Меле Сусинова.


 За работно место 5

5.Соработник за административна поддршка-1 извршител, нема ранг листа, бидејќи кандидатите не исполнуваа еден од задолжителните услови предвидени во огласот;Членови:                                                                                                                                                 

Анита Огњановска-член
_________________________                                                                                                        

Маја Ивановска-член
_________________________

 

Претседател на  Комисијата

Марија Алексовска

_______________________

Click