РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 141/2013 ОБЈАВЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 17 став (5) од Законот  за државните службеници, Комисијата пристапи кон изготвување на ранг листа од најуспешни тројца кандидати, врз основа на резултатите од образованието, испитот за државен службеник и интервјуто за работно место:

1. Помлад соработеник за лекторирање и срамнување на законите и другите акти за објавување и лекторирање и срамнување на други материјали......................1 извршител

- Јасмина Алешковиќ;
- Дијана Младеновска;
- Милена Јоноска Спасовска.

 

Членови:                                                           
                                                                                              
                                                                            
1. Анита Огњановска-член
_________________________                                      

2. Маја Ивановска-член
_________________________

 

Претседател на  Комисијата
Марија Алексовска

 ____________________________

Click