РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 165/2013 ОБЈАВЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 17 став (5) од Законот  за државните службеници, Комисијата за селекција пристапи кон изготвување на ранг листа од најуспешни тројца кандидати, врз основа на резултатите од образованието, испитот за државен службеник и интервјуто за следниве работни места:


За работно место 1

1.    Соработник за административна поддршка, Одделение за правни анализи и истражувања, Сектор за општи анализи, истражувања и евроинтеграции ...........................1 извршител:

 -      Фидан Исмаили;

-       Ардита Челику;

-       Јордана Шемко Георгиевска.

 
За работно место 2

2.    Соработник за административна поддршка, Одделение за едукација и комуникација во Парламентарниот институт, Сектор за едукација и комуникација/за истражувачка библиотека и за законодавна архива на Парламентарниот институт .......................... 1 извршител:

 -      Ардита Челику;

-       Јордана Шемко Георгиевска;

-       Ѓилтен Алимовска.

 

1. Членови:                                                                                                       

1. Анита Огњановска-член
     _________________________                                                                                          

2. Емануела Петкова Димовски-член
     _________________________

 

Претседател на  Комисијата

Марија Алексовска

_______________________   
 

Click