Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуто, Комисијата за селекција на државен службеник  по јавниот оглас бр. 45/2013 на тројцата најуспешни кандидати ја објавува следнава 

РАНГ ЛИСТА:

Работно место 01
Раководител на Одделение за правни анализи и истражувања ............ 1 извршител;

 1. Фани Коровешовска;
 2. Тереза Лазовска - Од условите кои беа како предност, кандидатот има познавања од француски јазик;
 3. Адем Чучуљ.

Работно место 02
Советник- Истражувач и аналитичар по компаративно право и правни системи ............ 1 извршител;

 1. Даниела Најдовска;
 2. Сулејман Сулејмановски;
 3. Елена Величковска.

Работно место 03
Советник- Истражувач и аналитичар по правосудство и фундаментални права ............ 1 извршител;

 1. Даниела Најдовска;
 2. Сулејман Сулејмановски;
 3. Ивана Арсовска.     

Работно место 04
 Советник- Истражувач и аналитичар во областа на слободата и безбедноста ............ 1 извршител;

 1. Даниела Најдовска;
 2. Сулејман Сулејмановски;
 3. Елена Величковска.

Работно место 05
Соработник за административна поддршка .............................. 1 извршител;

 1. Бујар Зулфиу- Од условите кои беа како предност, кандидатот има познавања од германски јазик;
 2. Наташа Ѓорѓеска- Од условите кои беа како предност, кандидатот има познавања од англиски јазик.
 3. Милена Петровска - Од условите кои беа како предност, кандидатот има познавања од англиски јазик.

Работно место 06
 Раководител на Одделение за анализи и истражувања од областа на општествените науки ............ 1 извршител;

 1. Даниел Стојановски;
 2. Петар Трајков - Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование; .   

Работно место 07
Советник- Истражувач и аналитичар по современи економски системи ............ 1 извршител;

 1. Петар Трајков- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;   
 2. Тамара Анчева Крстева;

Работно место 08
Истражувач и аналитичар по пазарна економија ............ 1 извршител;

 1. Даниел Стојановски;
 2. Петар Трајков- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование; 
 3. Тамара Анчева Крстева;

Работно место 09
Советник- Истражувач и аналитичар по современи политички системи............ 1 извршител;

      4.   Ева Јованова- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
      5.   Дејан Димитриевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
      6.   Илија Милчевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование.

Работно место 10
Советник- Истражувач и аналитичар по демократија и владеење на правото............ 1 извршител;

 1. Ева Јованова- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
 2. Дејан Димитриевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
 3. Илија Милчевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование.

Работно место 11
 Советник- Истражувач и аналитичар по регионални прашања и меѓународни  обврски............ 1 извршител;

 1. Ева Јованова- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
 2. Дејан Димитриевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование;
 3. Илија Милчевски- Од условите кои беа како предност, кандидатот има завршен VII/2 степен на образование и има познавања од бугарски јазик.

Работно место 12
Советник- Истражувач и аналитичар од областа на историските науки............ 1 извршител;

 1. Цуте Крајчески;
 2. Биљана Милевска;
 3. Здравко Јовчевски.

Оваа Ранг листа се доставува до генералниот секретар на Собранието на Република Македонија и до Агенцијата за администрација и истата ќе се објави на интернет страницата на Собранието на Република Македонија и на интернет страницата на Агенцијата за администрација

 Комисија за селекција на државен службеник:

1. Марија Алексовска - претседател

________________________________
2. Анита Огњановска – член

_________________________________
3. Минире Битиќ- член

________________________________

Click