Формулари за бодување на секој кандидат од претседателот и членовите во Комисијата за селекција

 Ранг-листа на кандидати за претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

 Записник од спроведени интервјуа со кандидатите по огласот за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата - објавен во „Службен весник на Република Македонија бр.14/2019“ од 22.1.2019

 Записник од извршена административна проверка, листа на пријавени кандидати за претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупција кои ги исполниле условите и листа на пријавени кандидати кои не ги исполниле условите

 Оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата - објавен во „Службен весник бр.14/2019“ од 22.1.2019

 Роковник за спроведување на постапката за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата - објавен во „Службен весник бр.14/2019“ од 22.1.2019

 Покана до Народниот правобранител, Македонската академија на науките и уметностите и Интеруниверзитетската конференција

 Повик до здруженија на новинари, други здруженија и фондации

 Пријава за избор за претседател и за член на Државната комисија за спречување на корупцијата

 Листа на документи за претседател или член на Државната комисија за спречување на корупцијата


Click