ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ


2006 - 2008 

ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ

      
 
   
     
      
   
Член на ПСД. Роден 1954 година во с. Јанковец, Ресен. Македонец. Лекар специјалист по педијатрија. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Јанковец, Ресен.

Click