ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)  

Прв состанок   
ЗАВРШНА ИЗЈАВА  
 
усвоена на Првиот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 30 и 31 март 2005 година, во Скопје  
 
документ   04.04.2005 
--------------------------------------------------------------------------------
 
  ЗАПИСНИК 
 
  од Првиот состанок на МПК ЕУ-Рм, одржан на 30 и 31 март 2005 година, во Скопје  
 
документ   20.04.2005 
 --------------------------------------------------------------------------------

 

Click