СДСМ

 

 

 

 

 

 

АГИМ МУРТЕЗАНОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 19.2.1980 во Велес. Албанец. Има завршено Бизнис администрација, Ј.И.Е.Универзитет - Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член 
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 

 

Е-пошта: a.murtezanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 13.3.1970 во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет, Скопје.


Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член 
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член• Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: A.SimeskaDimoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 23.2.1983 во Битола. Македонец. Магистер.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: a.kiracovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР ФИЛИПОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 13.9.1983 во Скопје. Македонец. Дипломирал Банкарски менаџмент, Европски универзитет.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 9.10.1983 во Кичево. Македонка. Дипломиран филолог по општа и компаративна книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

 

 

 

 

 

БЕТИАН КИТЕВ 

 

Член на СДСМ. Роден на 23.6.1985 во Скопје. Македонец. Магистер на политички науки, Правен факултет „Јустинијан I“. Докторанд од областа на политичките науки и политичка анализа на Факултетот за општествени науки – Љубљана.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

Е-пошта: b.kitev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА  

 

Член на СДСМ. Родена на 24.9.1973 во Ресен. Македонка. Доктор на медицина, специјализант по оториноларингологија, Медицински факултет – Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

 

Е-пошта: B.RabadzievskaNaumovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БЛАГОЈЧЕ ТРПЕВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 11.9.1965 во Гостивар. Македонец. Магистер по технички науки од областа на градежништвото, Градежен факултет, УКИМ, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • ККомисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 


Е-пошта: b.trpevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 30.5.1979 во Скопје. Македонец. Дипломирал бизнис администрација, Факултет за бизнис и економија, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

Е-пошта: d.bogdanovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 3.12.1973 во Кавадарци. Македонец. Има завршено Земјоделски факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

 

Е-пошта: d.velkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЃУЛУМСЕР КАСАПИ 

 

Член на СДСМ. Родена на 2.5.1952 во Тетово. Албанка. Доктор по педагошки науки.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Клуб на пратенички - координаторка

 

Е-пошта: g.kasapi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 3.11.1964 во Охрид. Македонка. Дипломиран математичар-информатичар, ПМФ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член


Е-пошта: z.lazarevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЈАГОДА ШАХПАСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 18.3.1964 во с.Тепавци, Битола. Македонка. Има завршено Медицински факултет - Скопје, специјалист по интерна медицина. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач

 

Е-пошта: j.sahpaska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЈОВАН МИТРЕСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 20.11.1980 во Струга. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет Прилеп, „Св.Климент Охридски“ Битола.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член


Е-пошта: j.mitreski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 15.6.1968 во Струмица. Македонка. Специјалист педијатар, Медицински факултет „Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: k.kuzmanovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

КЕТИ СМИЛЕСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 13.12.1974 во Прилеп. Македонка. Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член


Е-пошта: k.smileska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

КОСТАДИН АЦЕВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 14.4.1979 во Скопје. Македонец. Дипломиран инженер по електротехника, Електротехнички факултет, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

 

Е-пошта: k.acevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 22.3.1990 во Струмица. Македонец. Има завршено Економски факултет, ФОН Универзитет.


Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

 

 

 

 

 

ЛИДИЈА ТАСЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 10.1.1970 во Куманово. Македонка. Има завршено Филолошки факултет, УКИМ. Магистер на економски науки од областа на бизнис менаџмент.


Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: l.tasevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МЕРИ ЛАЗАРОВА

 

Член на СДСМ. Родена на 17.9.1984 во Кавадарци. Македонка. Специјалист по стоматолошка протетика, Стоматолошки факултет, УКИМ - Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член 
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство

 

Е-пошта: m.lazarova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

МИЛЕВА ГОРГИЕВА

 

Член на СДСМ. Родена на 17.3.1963 во Струмица. Македонка. Високо образование, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.  

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик- претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

Е-пошта: m.gjorgieva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

МИРА СТОЈЧЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 19.7.1966 во Битола. Македонка. Дипломиран шумарски инженер, Шумарски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: m.stojcevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МУХАМЕД ЗЕЌИРИ 

 

Член на СДСМ. Роден на 10.3.1979 во Скопје. Албанец. Има завршено комуникациски науки, Универзитет на Југоисточна Европа.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта: m.zekiri@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ПАНЧЕ ИВАНОВ 

 

Член на СДСМ. Роден на 20.9.1964 во Велес. Македонец. Има завршено Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член


Е-пошта: p.ivanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

РИСТЕ ТАШЕВ

 

Член на СДСМ. Роден на 30.3.1981 во Неготино. Македонец. Дипломиран економист – Менаџмент, Економски факултет, Скопје.


Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

 

Е-пошта: r.tasev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

САШКО АТАНАСОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 27.7.1982 во Струмица. Македонец. Спортски тренер по фудбал, Ф.Ф.К.„Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

Е-пошта: s.atanasov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

САШКО КОСТОВ

 

Член на СДСМ. Роден на 23.9.1972 во Кочани. Влав. Магистер на правни науки.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: s.kostov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

СЛАВИЦА ШУМАНСКА-МИТЕВА


Член на СДСМ. Родена на 20.10.1980 во Штип. Македонка. Дипломиран филолог по македонски јазик со полски јазик и книжевност, УКИМ - Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

 

Е-пошта: S.SumanskaMiteva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА   

 

Член на СДСМ. Родена на 12.12.1961 во Охрид. Македонка. Има завршено Правен факултет - „Св.Кирил и Методиј“; магистерски студии по политички науки во Институт за правно-техношки науки.


Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 

Е-пошта: S.KaleskaVanceva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ТАЊА КОВАЧЕВ

 

Член на СДСМ. Родена на 7.7.1983 во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, „Св.Климент Охридски“. 

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


Е-пошта: t.kovacev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ТАТИЈАНА ЛАЛЧЕВСКА

 

Член на СДСМ. Родена на 5.12.1973 во Тетово. Македонка. Има завршено Педагошки факултет.


Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

Е-пошта: T.Lalcevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

ТАТЈАНА ПРЕНТОВИЌ

 

Член на СДСМ. Родена на 27.7.1964 во Скопје. Македонка. Доктор на науки, Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: t.prentovik@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ

 

Родена на 22.2.1977 во Крива Паланка. Македонка. Доктор на социолошки науки.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), претседавач


Е-пошта: f.tasevska-remenski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ

 

Член на СДСМ. Роден на 25.2.1970 во Прилеп. Македонец. Доктор на технички науки, Електротехнички факултет, УКИМ, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член


Е-пошта: h.lokvenec@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ

 

Член на СДСМ. Роден на 27.12.1952 во с.Неокази, Пробиштип. Македонец. Доктор по кинезиологија, Факултет за физичка култура.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член


Е-пошта: C.Sazdovski@sobranie.mk

Click