Ана Павловска-Данева

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 22.2.1973 година во Скопје. Македонка. Доктор по правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


Е-пошта: a.pavlovska@sobranie.mk 

 

Андреј Петров

 

 

 Член на СДСМ. Роден на 26.5.1971 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Медицински факултет, УКИМ, Скопје, магистер, дерматовенеролог.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), потпретседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: a.petrov@sobranie.mk
Билјана Казанџиска

 

 Член на СДСМ. Родена на 20.7.1968 година во Штип. Македонка. Педагошки факултет - „Гоце Делчев“ при УКИМ, - магистерски студии, Институт за социјална работа и социјална политика.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал,заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Е-пошта: b.kazandziska@sobranie.mk 

 

Благоја Стојановски

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 13.11.1972 година во Скопје. Македонец. Дипломиран машински инженер, Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: b.stojanovski@sobranie.mk

 


Борче Ставров

 

 


Член на СДСМ. Роден на 3.9.1962 година во Кавадарци. Македонец. Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: b.stavrov@sobranie.mk 

 

Весна Бендевска

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 12.1.1963 година во Битола. Македонка. Дипломирала на Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците,член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта: v.bendevska@sobranie.mk
Голупчо Ангелов

 

 

 

Член на СДСМ. Роден на 7.2.1977 година во Делчево. Македонец. Дипломиран социолог, Филозофски факултет УКИМ.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

Е-пошта: g.angelov@sobranie.mk 

 

Горан Минчев

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 22.3.1972 година во Скопје. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“.

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


Е-пошта: g.mincev@sobranie.mk 

 

Горан Сугарески

 

 

Член на СДСМ. Роден на 3.8.1973 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


Е-пошта: g.sugareski@sobranie.mk
Гордан Георгиев

 

 Член на СДСМ. Роден на 8.11.1978 година во Скопје. Македонец. Магистер по европски студии  - King 's College,  Лондон и магистер по политички науки - Institute d'etudes politiques, Париз.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за култура, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Секцијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата (ПСФ),член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член


Е-пошта: g.georgiev@sobranie.mk
Дивна Јовковска-Ефтимоска

 

 Член на СДСМ. Родена на 6.1.1967 година во Ресен. Македонка. Завршила интердисциплинарни студии по новинарство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал,заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: d.jovkovska@sobranie.mk 

 

Емилијан Станковиќ

 

 

 Член на СДСМ. Роден на 16.5.1976 година во Скопје. Србин. Дипломиран правник со положен правосуден испит, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: e.stankovik@sobranie.mk 

 
 

 

Игор Ивановски

 

 
Член на СДСМ. Роден на 11.3.1977 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание  на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Пратеничка  група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: i.ivanovski@sobranie.mk

  

 

Јани Макрадули

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации:

кат I, соба бр. 144
директен тел. 3 136-802, локал 121
Е-пошта: j.makraduli@sobranie.mk

Роден:  28.3.1965 година, Битола

Јазици: англиски и грчки

Образование:

- основно образование: „Браќа Рибар“ (денес „Димитар Миладинов“), Скопје
- средно образование: „Раде Јовчевски-Корчагин“, Скопје
- високо образование: Електротехнички факултет, Скопје
- постдипломски студии: Електротехнички факултет, Белград и Скопје,
магистратура 1994

Публикации: 43 публикации, стручни и научни трудови

Искуство:
Работно:
  Eлектротехнички факултет, Скопје (денес ФЕИТ)
                   1990-1993 – стручен соработник
                   1993-1995 – помлад асистент
                   1995-1998 – асистент
                   1998-2001 – асистент
                   2001 – шеф на лабораторијата при Институтот за компјутерска техника и информатика

Политичко:1996 – член на Советот на Општина Центар
                     1997 – Политичка школа за локална самоуправа во Фрајбург;
                      2001 – избран за пратеник на мнозински дополнителни избори
                      2002 – НАТО ПА семинар
                      2002-2008 – избран за пратеник и координатор на ПГ на СДСМ
                      2003 – Северна Ирска, студиска посета
                      2004 – Европска комисија, студиска посета
                      2003-2006 – претседател на Комисија за ИТ
                      2005 - тим лидер, National strategy for information society developmnet
                      2005 – член на Аd hoc Committee of Experts of the Council of Europe for IT society
                      2008 – избран за пратеник
                      август 2008 – потпретседател на Собранието на Република Македонија
                      2011 – избран за пратеник

Други
активности во
Парламентот:
   Член на Мешовитиот парламентарен комитет за соработка со ЕУ парламент
                               Член на Делегацијата на ИПУ
                               Член на повеќе делегации за соработка со парламентите на други држави 
                               Презентација на светската Е-парламент конференција, Вашингтон 2009
                               Обраќање во име на претседателот на Собранието на 5. Светска конференција на претседатели на парламенти, Женева 2010
                               Претседател на управувачкиот совет на Парламентарниот институт
 
Партиско искуство: 1997 -1999 – член на ЦО на СДСМ
                                       1999-2006 – член на ИО на СДСМ
                                       2006-2009 – потпретседател на ЦО на СДСМ
                                       2009 – член на ИО на СДСМ

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член


 

 

Маринела Маричиќ-Тушева

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 16.4.1983 година во Штип. Влаинка. Дипломиран професор по одделенска настава, магистрант на меѓународната политика.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


Е-пошта: m.tuseva@sobranie.mk

  

 

Марјанчо Николов

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 18.10.1971 година во Велес. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, потпретседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


Е-пошта: m.nikolov@sobranie.mk

  

 

Менде Диневски

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 10.7.1973 година во Битола. Македонец. Доктор по стоматологија, специјалист по орална хирургија, Стоматолошки факултет, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за здравство, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


Е-пошта: m.dinevski@sobranie.mk 

 

Миле Андонов

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 10.8.1962 година во Кочани. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: m.andonov@sobranie.mk
Митре Велјаноски

 

 

 

Член на СДСМ. Роден на 10.11.1959 година во с. Велмеј. Македонец. Дипломирал на Филолошки факултет.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: m.veljanoski@sobranie.mk 

 

Наташа Савова-Салковска

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 7.10.1975 година во Скопје. Македонка. Дипломирала на Шефилд универзитет, магистер за бизнис администрација.

Активности во Собранието: 

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член


Е-пошта: n.savova@sobranie.mkОливер Спасовски

 

 

Член на СДСМ. Роден на 21.10.1976 година во Куманово. Македонец. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: o.spasovski@sobranie.mk

 

Панче Орцев

 

 

 

Член на СДСМ. Роден на 29.12.1955 година во Струмица. Македонец. Технолошки факултет - органска насока, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: p.orcev@sobranie.mkРадмила Шекеринска

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 10.6.1972 година во Скопје. Македонка. Магистер по меѓународни односи, Флечер школа за право и дипломатија, Универзитет Тафтс, САД.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член


Е-пошта: r.sekerinska@sobranie.mk
Саве Марачков

 

 
Член на СДСМ. Роден на 26.2.1967 година во Гевгелија. Македонец.  Дипломиран шумарски инженер, Шумарски факултет, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


Е-пошта: s.marackov@sobranie.mk
Светлана Мазгалоска-Вучетиќ

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 13.10.1967 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член


Е-пошта: s.mazgaloska@sobranie.mk

Станка Анастасова

 

 

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 7.8.1963 година во Свети Николе. Македонка. Дипломирала на Медицинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


Е-пошта: s.anastasova@sobranie.mk 

 

Стојко Пауновски

 

 

 


Член на СДСМ. Роден на 20.12.1962 година во с. Челопек, Тетово. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет, Скопје, овластен ревизор.

Активности во Собранието: 

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


 Е-пошта: s.paunovski@sobranie.mk Тања Томиќ

 

 

 


Член на СДСМ. Родена на 1.2.1977 година во Скопје. Македонка. Дипломиран градежен инженер, Градежен факултет, Скопје, УКИМ.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, заменик-претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член


Координаторка на Клубот на пратенички.

Е-пошта: t.tomik@sobranie.mk

 
Цветанка  Иванова

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 4.6.1958 година во с. Загорони, Прилеп. Македонка. Правен факултет - правосудна насока, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, со положен правосуден испит и нотарски испит. 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член

Е-пошта: c.ivanova@sobranie.mk

Click