Пратеници 

 

ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 

 

 

 

 

 Член на СПМ. Роден 1936 година во с. Трновац, Кратово. Македонец. Дипломиран рударски инженер. Добро го познава рускиот јазик, а се служи со германскиот јазик. Живее во Скопје.
     

Click