СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

2008 - 2011 

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

 

 


 Член на СПМ. Родена на 22.2.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател 


    


 

ЈОВАН ЛАЗАРЕВ

 


 


     
 
   
  


Член на СПМ.Роден на 25.11.1947 година во с. Џидимирци, Неготино. Македонец. Дипломиран машински инженер. Доктор на технички науки. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

   
ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО     

 

 

 

 Член и претседател на СПМ. Роден на 8.11.1936 година во Кратово. Македонец. Дипломиран рударски инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

   
Click