ПратенициЛамбе Арнаудов

 

 

 

 

 

 

Роден е 1951 година во Охрид. Македонец. Завршил Економски факултет. Генерален директор на Охридска трговија. Живее во Охрид.

Click