ПратенициТашко Киров

 

 

 

 

 

 

Роден е 1955 година во Титов Велес. Македонец. Завршил Технолошки факултет. Работи како технолог во Фабриката за порцелан “ Борис Кидрич” во Титов Велес.

Click