ПратенициЗоран Китев

 

 

 

 

 

 

Роден е 1964 година во Титов Велес. Македонец. Има средна стручна подготовка. Работи како електричар во фабриката за порцелан “ Борис Кидрич “ во Титов Велес. Живее во Титов Велес.

Click