ПратенициСтоиле Стојков

 

 

 

 

 

 

Роден е 1948 година во Скопје. Македонец. Завршил средно училиште,  металостругар. Вработен во Металски завод “Тито”  ДОО “Алат” во Скопје. Живее во Скопје.

Click