ВМРО-ДПМНЕ

2008 - 2011                                            

                                                     АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

 

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први"- Скопје, отсек политички науки. 
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ -  Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, претседателАЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ    

    

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Отсекот по политички науки и магистрирал на постдипломските студии по Меѓународно право и политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Докторант е од областа на правно-политичките науки на истиот факултет, каде е избран и работи како помлад асистент. Добро ги познава англискиот и српскиот јазик, а ги изучува албанскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.    

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член        

                                                     АНЕТА СТЕФАНОВСКА

 


Член на ВМРО - ДПМНЕ. Родена на 29.9.1959 година во Битола. Македонка. Дипломиран правник со правосуден испит и магистер по библиотекарство.       
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 

АНИТА КИПАРИЗОВСКА-КРСТЕСКА

 


  
 


   
 
  
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 1.8.1973 година во Охрид. Влаинка. Дипломиран правник со положен правосуден испит.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член  
   


                                                                                           

                                                    БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

 

  

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1941 година во Кочани. Македонка. Дипломиран правник. Била член на Републичкиот судски совет, судија на Врховниот суд на РМ и Стопанскиот суд на РМ.       
  
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

                                                                                           

 
ВАНЧО КОЦЕВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26.7.1952 година во Штип. Македонец. Дипломиран економист.  

Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател


  
ВАСКО ШУТАРОВ

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 9.6.1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за култура, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


     

                                                                  ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ


 

     

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.10.1964 година во с. Погродеште, Велес. Македонец. Средно образование.   

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член


                                                                                   

ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА

 

       

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.6.1969 година во Штип. Македонка. Завршила Филозофски факултет, Историја на уметноста со археологија.       
     
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


        

ВИОЛЕТА ТАШЕВА

 


     


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 10.10.1960 година во Скопје. Србинка. Дипломиран машински инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член


                                                                                 

                                                                ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ     


  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет - Политички студии во Скопје.       
     
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


 

ГОРАН ЃУРОВСКИ

 


 
  
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.11.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член  
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член

    

ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.5.1960 година во с. Сурлица, Трговиште. Македонка. Завршила Филозофски факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   
   

 

 

Даниела Иротова-Лазарева

 

 

 

Родена на 4.4.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран инженер по општо шумарство, Факултет за шумарство и дрвна индустрија „Кирил и Методиј“ -  Скопје. Магистрант на катедрата за „Управување со сливните подрачја и природните непогоди (земјиште и вода) во шумските екосистеми“ на Шумарскиот факултет при универзитетот„Кирил и Методиј“- Скопје. Говори англиски и основно познавање на германски јазик.   

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за земјоделие, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-членДАРКО ДИМИТРИЕСКИ


 


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.4.1970 година во Тетово. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит.   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

   


 

                ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ

 

 

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 25.9.1963 година во Битола. Македонец. Дипломирал на Ветеринарен факултет.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член 
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

   

 

ЗОРАН ПЕТРЕСКИ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1 октомври 1973 година во Скопје. Македонец. Дипломиран правник. Постдипломски студии на Политички науки.    

    
Активности во Собранието 

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател


    

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

 

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Македонец. Дипломиран економист. Директор на агенцијата за млади и спорт во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател

    

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

 

 

 

  


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Aпсолвент на Правниот факултет во Скопје.     
    
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член 
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојано анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, претседател
   


    

ИЛИЈА КИТАНОСКИ

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член  

ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 

 

 


 

     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.6.1966 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник.      
   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

   


 

ЈОВАН ГИНЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26 јули 1948 година во с. Драгожел, Кавадарци. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по гинекологија и акушерство, примариус.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
   
   


 

КАТЕРИНА ДИМЕСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.5.1963 година во с. Кокре. Македонка. Дипломиран градежен инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

Координатор на Клубот на пратенички.

 
 

КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА

 

 

  
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.8.1972 година во Скопје. Србинка. Дипломирала на Природно-математички факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

   
КРСТО МУКОСКИ
     
 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.9.1974 година во Белград. Македонец. Дипломиран менаџер по осигурување.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Буџетски совет, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател

   


   
 

ЛИДИЈА МИТЕВА

 

      

 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.11.1961 година во Скопје. Македонка. Економист.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

    

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 година во Битола. Македонка. Дипломиран инженер - архитект.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
   
   


 

МАРИЈА АНДОНОВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.3.1981 година во Скопје. Македонка. Дипломиран доктор по стоматологија. Постдипломски студии по протетика.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член 
   

 

Марија Рашковска

 

 

 

 

 

 

Родена на 15.4.1984 година во Берово. Македонка. Дипломиран политиколог. Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Активно познавање на англискиот јазик.

Активности во Собранието

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


 

МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.5.1968 година во Кратово. Македонец. Дипломиран шумарски инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
   
   


 

МИЛЕ ПАЧЕМСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година. Роден на 1 август 1958 година во Скопје. Македонец, оженет, татко на две деца. Живее во Берово.
Завршил Медицински факултет во Скопје во рекордно време и со висок просек.
Од 1996 година е специјалист по гинекологија и акушерство. Во 2007 година се стекнува со титула примариус.
Работно искуство: бил вработен во Здравствен дом Берово и Гинеколошко-акушерска клиника во Скопје.
Како лекар специјалист, со свои научни трудови учествува на голем број републички, балкански, европски и светски конгреси од областа на гинекологијата и акушерството.
Од 2006 до 2008 година пратеник во Собранието на Република Македонија.
Во 2008 година повторно е избран за пратеник.
Зборува англиски.   

   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 


 

НАДА СТАНЧЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.7.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист по менаџмент. Магистрант на економски науки - Менаџмент.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
   
   


НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА 

 

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.2.1966 година во Штип. Македонка. Дипломиран правник со положен правосуден испит. 
      
  
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за здравство, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

   

  

  

Надица николоска

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ.Родена на 07.07.1973 година во Струга. Македонка. Дипломиран менаџер по туризам на факултетот„Св.Климент Охридски“. 

НАТАША ЈАНЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.3.1968 година во Скопје. Македонка. Дипломиран филолог, професор по општа и компаративна книжевност.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Полска, член

   


 

НИКОЛА КОТЕВСКИ 

   
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.12.1976 година во Битола. Македонец. Дипломиран електротехнички инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

   

 

 

Оливер Алексовски

 

 

 

 

Роден: 26.6.1974, во Крива Паланка, Република Македонија

Адреса:  Ул.„17-та Македонска бригада“, бр.21 

                Крива Паланка

                Република Македонија

                e-mail: oliver.aleksovski@yahoo.com

Националност: Македонец

Образование: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Филозофски факултет -  Институт за одбрана

Компјутери:  Word, Exsel

Работно искуство:

 • 2001    Професор по одбрана и заштита
 • 2002    Раководител на ОВР Крива Паланка
 • 2002    Раководител на СВР Крива Паланка
 • 2003    Инспектор по одбрамбени подготовки во ОВР Кратово
 • 2006    Началник на ОВР Крива Паланка
 • 2008    Комесар за крим полиција во СВР Куманово
 • 2009    Пратеник во Собрание на Република Македонија

Партиска активност:

 • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1996 година.
 • 1997    Член на УМС на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 1999    Член  на комисијата за одбрана и безбедност при ИК на ВМРО-ДПМНЕ
 • 2000    Секретар на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 2004    Потпретседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка
 • 2005    Претседател на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Крива Паланка

Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


 

ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА 
  
 


     

 


 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 4.5.1963 година, во Скопје. Македонка. Дипломирала на Шумарски факултет, отсек Дрвна индустрија.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член

   


 

ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 

 

 


  
 
     

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 20.2.1968 година во Прилеп. Македонец. Доктор по ветеринарна медицина, магистер по ветеринарни науки.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

                                                                                        

 
ПЕТАР ПОП АРСОВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1969 година во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер - технолог.

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


 
  

РИСТО СТОЈАНОВ

 


 


     
 
   
Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 11.12.1961 година во с. Радово. Македонец. Средно образование.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член

   


                                                           


САВЕ САВЕВСКИ


 

 

    
 
   


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.1.1955 година во с. Копанце, Тетово. Македонец. Дипломиран економист. 
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 77
директен телефон 02/3 119 110
локал 320

Светлана Јакимовска е родена на 8 јуни 1956 година во Скопје. Македонка и член на ВМРО-ДПМНЕ.
Средно образование има завршено во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“, а дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мажена и мајка на едно дете.

Својата професионална кариера ја започнува во 1984 година во АД Макотекс - Скопје, а подоцна станува и раководител на Служба за нормативна дејност и органи на управување.

Од 2001 до февруари 2002 година е помошник-директор на Заводот за вработување на Република Македонија, а од март 2002 година е именувана, со одлука на Владата на Република Македонија, за директор на Заводот за вработување на Република Македонија (сега Агенција за вработување на Република Македонија).
Паралелно со професионалните активности, Светлана Јакимовска бележи и многу активно и успешно политичко ангажирање во својата матична партија ВМРО-ДПМНЕ. И тука својот политички ангажман тесно го поврзува со својата професионална определба - правото и законодавството.

Така во својата матична партија врши повеќе функции меѓу кои:  

 • заменик и копретседател на комисијата за социјални прашања, работни односи и вработеност; 
 • заменик претседател на комисијата за правни работи; член на еконимскиот форум;
 • член на форумот за правни, политички прашања и судски систем и други;
 • член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и
 • член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

За својот ангажман има добиено и повеќе признанија и благодарници, меѓу кои: за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија, во Проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со поддршка на УСАИД (април 2002).

Активно учествува на повеќе меѓународни конференции и семинари, политички вештини и кампањи извшена во соработка со Центарот за образование и обука МОТИВА (март 2008) и „Campaigning Masterclass“ (активност - кампања од највисока професионална класа).

На парламентарните избори во јуни 2006 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Во петтиот мандатен состав како претседател ја води собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, а исто така е член на  други собраниски комисии и тела.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2008 година повторно е избрана за пратеник, а на седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 31 јули 2008 година е избрана за потпретседател на Собранието.  

Како потпретседател, покрај другите активности и задачи, Светлана Јакимовска претседава со Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, а исто така е и член на Комисијата за труд и социјална политика, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија и Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, исто така е и заменик-претседател на Комисијата за деловнички и мандатно- имунитетни прашања.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и Нов Зеланд, член


 
  
 СИЛВАНА БОНЕВА

 

 
 

Член на ВМРО-ДПМНЕ и координатор на Пратеничката група. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Правник.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
 • Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател 

СОЊА ЃЕЛОВА-СТОЈАНОВА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 28.3.1964 година во Кавадарци. Македонка. Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член

   

 

 

Соња Цветковска

 

 

 

 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Родена на 25.6.1969 година во Куманово. Македонка. Дипломиран професор по историја на Филозофски факултет. Постдипломски студии на Европски студии за интеграција.

Активности во Собранието

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот со Република Словенија, член


 

СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ

 

 


   


     

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.2.1966 година во с. Ракотинци, Скопје. Македонец. Технолог.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


    


 

ТОМЕ ДАНЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.7.1970 година во Радовиш. Македонец. Инженер по електротехника и дипломиран инженер по рударство. Постдипломски студии на Факултетот на природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ на модулот - Инженерство на животна средина.

Активности во Собранието

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
   
    

 

ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

Контакт информации

Кабинет на претседателот на Собранието на Република Македонија
директен тел.: 3113-268, 3112-255 локал 353
e-mail: pretsedatel@sobranie.mk


Биографија на претседателот на Собранието

Трајко Вељаноски е роден на 2 ноември 1962 година во Скопје. На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги завршува студиите по правни науки, а во 1988 година го полага адвокатскиот испит и истата година отвора самостојна адвокатска канцеларија. Како адвокат работи до почетокот на 1999 година.
     
Своето политичко ангажирање Трајко Вељаноски го започнува во 1993 година со вклучувањето во ВМРО- ДПМНЕ. Неговото политичко дејствување е тесно поврзано со неговата професионална определба - правото и легислативата. Така, повеќе години ја води Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМНЕ, член е на Комисијата за политички систем, а исто така го води и Форумот за правни и политички прашања и судски систем на ВМРО-ДПМНЕ.
     
Во 1999 година е избран за потсекретар во Министерството за правда на Владата на Република Македонија, каде што набргу станува и заменик-министер. Притоа, посебено е активен во подготвувањето на закони, но има и активно учество во процесот на нивното донесување во Собранието и собраниските работни тела. Исто така, учествува во подготвките на повеќе меѓународни билатерални и мултилатерални договори, како и учество на меѓународни средби, конференции и семинари.
 
Во овој период е и член на Комисијата за претставки и предлози на претседателот на Република Македонија, а исто така е член и на Управниот одбор на Центарот за европски интеграции.
     
Во повеќе изборни циклуси, како што се претседателските, парламентарните и локалните е ангажиран како член на Државната изборна комисија.

На парламентарните избори во 2006 година Трајко Вељаноски е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и во тој мандатен период до април 2008 година е претседател на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата. На изборите во јуни 2008 година повторно е избран за пратеник, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е избран за претседател на Собранието на Република Македонија.

Трајко Вељаноски е оженет и е татко на две деца.


Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, претседател


  
  
 ХРИСТИНА РУНЧЕВА


 

      
 

   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1984 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник. Постдипломски студии по уставно право.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
   


     

ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.9.1980 година во Скопје. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член 

  
  
 ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ

 

 
    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.6.1965 година во Струмица. Македонец. Професор по физичка култура.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
   
 

ЦЕНА МАТЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 9.3.1977 година во Битола. Македонка. Завршила Факултет за учители и воспитувачи, дипломиран учител.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

   

Click