Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка

КЛУЧНИ ДАТУМИ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

09.05.1950 Францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман изнесува предлог за создавање на заедница на јаглен и челик меѓу Франција и Западна Германија, план базиран на првичната идеја на Жан Моне. Секоја година 9 мај се прославува како "Ден на Европа".

18.04.1951 Потпишување на Договорот за основање на Европска заедница за јаглен и челик (Париски договор). Договорот го потпишуваат Белгија, СР Германија, Франција, Италија, Луксембург и Холандија 

25.03.1957 Шестте земји во Рим ги потпишуваат договорите со кои се основаат Европската економска заедница (ЕЕЗ) и Европската заедница за атомска енергија (Евроатом). 

01.01.1958 Римските договори влегуваат во сила. Валтер Халштајн станува првиот претседател на Комисијата на ЕЕЗ, а Луис Арманд претседател на Европската заедница за атомска енергија.

21.07.1959 Седум земји членки на Организацијата за европска економска соработка: Данска, Обединетото Кралство, Австрија, Германија, Португалија, Шведска и Швајцарија донесуваат одлука за формирање на Европска зона на слободна трговија (ЕФТА). Договорот влегува во сила на 03.05.1960 година.

01.01.1961 Првото делумно усогласување на царинските стапки на земјите членки на ЕЕЗ со цел да се формира единствена надворешна царина.

08.04.1965 Потпишување на Спогодбата за спојување на извршните органи на трите Европски заедници: Европската Заедница на јаглен и челик, Европската економска заедница и Европската заедница за атомска енергија.

01.07.1967 Во сила влегува Спогодбата за спојување, склучена 8 април 1965 година. Жан Реј станува прв претседател на Комисијата за сите три заедници (ЕЗЧЈ, ЕЕЗ и Евроатом).

01.07.1968 Создавање на царинска унија и воведување на заедничка надворешна царина.

02.07.1970 Франко Л. Малфати станува претседател на Комисијата на Европската заедница.

21.03.1972 Се воведува т.н."монетарна змија": Советот и владите на земјите членки постигнуваат договор девизните курсеви на валутите на членките на ЕЗ да можат меѓусебно да отстапуваат најмногу до 2,5%.

22.03.1972 Сико Л. Мансхолт станува претседател на Комисијата на Европската заедница.

22.09.1972 Потпишување на Спогодбата за слободна трговија со другите земји членки на Европската зона на слободна трговија (Исланд, Австрија, Португалија, Шведска и Швајцарија).

19-20.10.1972 Претседателите на држави и на влади на проширената ЕЗ во Париз донесуваат одлука за прераснување на ЕЗ во Европска унија.

01.01.1973 Прво проширување на Заедницата. Данска, Ирска и Обединетото Кралство се придружуваат на Европските заедници.

06.01.1973 Франсоа Ксавиар Ортоли станува претседател на Комисијата на ЕЗ.

9-10.12.1974 Претседателите на држави и влади на ЕЗ во Париз донесуваат одлука во иднина редовно да заседаваат како Европски совет.

10-11.03.1975 Претседателите на држави и влади заседаваат во Даблин по прв пат како Европски совет.

20.12.1976 Рој Џенкинс станува претседател на Комисијата на ЕЗ.

6-7.07.1978 Европскиот совет на заседанието во Бремен донесува одлука за создавање на Европски монетарен систем (ЕМС) и Европска монетарна единица.

7-10.06.1979 Во девет земји членки на ЕЗ се одржани првите општи и непосредни избори за Европскиот парламент. Девет држави избираат 410 членови на Европскиот парламент.

17-20.07.1979 Се одржува првото заседание на непосредно избраните членови на Европскиот парламент во Стразбург. Симон Веил станува прва претседателка на ЕП.

01.01.1981 Грција пристапува како десетта земја членка на Европските заедници.

06.01.1981 Гастон Торн станува претседател на Комисијата на ЕЗ.

19.02.1982 Пиет Данкерт е избран за втор претседател на Европскиот парламент по воведувањето на изборите за ЕП.

17-19.06.1983 На заседанието одржано во Штудгард, Европскиот совет потпишува Свечена декларација за Европската унија.

14.02.1984 Европскиот парламент го усвојува нацрт-договорот за формирање на Европска унија изработен од Институционалниот одбор под раководство на Алтиеро Спинели. 

14-17.06.1984 Втори европски избори за Европскиот парламент. Десет држави избираат 434 членови на ЕП.

24.07.1984 Пјер Флимлан е избран за претседател на Европскиот парламент.

07.01.1985 Жак Делор е избран за претседател на Комисијата на ЕЗ.

2-3.12.1985 Европскиот совет во Луксембург постигнува спогодба за реформи во институционалниот систем, проширување на заедничките надлежности и создавање на правна рамка за соработка во областа на надворешната политика. Овие измени на договорот се утврдуваат во рамките на Единствениот европски акт (ЕЕА).

01.01.1986 Шпанија и Португалија се придружуваат на Европските заедници. Бројот на земјите членки на ЕЗ се зголемува на дванаесет.

17 и 28.2.1986 Дванасетте земји членки го потпишуваат Единствениот европски акт (ЕЕА).

20.01.1987 По извршеното гласање, Лорд Пламб станува претседател на ЕП, по што се воведени избори за Европскиот парламент.

01.07.1987 Единствениот европски акт влегува во сила.

15-18.06.1989 Трети европски избори за Европскиот парламент. Дванаесет држави избираат 518 членови на ЕП.

26.07.1989 За претседател на Европскиот парламент е избран Енрике Барон Креспо. 

03.10.1990 Со влегувањето во сила на државниот договор помеѓу СР Германија и Германската Демократска Република доаѓа до обединување на двете држави. Петте нови сојузни покраини на тој начин стануваат членки на Европската заедница.

25.06.1991 Шпанија и Португалија пристапуваат кон Шенгенската спогодба.

9-10.12.1991 Се одржува Самитот на Европскиот совет во Мастрихт. Претседателите на државите и владите на земјите членки на ЕУ постигнуваат спогодба за текстот на договорот за создавање на Европската унија (ЕУ).

13.01.1992 Избор на Егон Клепш за претседател на Европскиот парламент.

01.11.1993 Стапува во сила Договорот за Европска унија, потпишан во Мастрихт. Со овој договор се поставуваат темелите на заедничката надворешна и безбедносна политика, основите за поблиска соработка во областа на правдата и внатрешните работи и за создавање на економска и монетарна унија со единствена валута. Називот "Европска унија" службено го заменува дотогашниот  назив "Европска заедница".

9-12.06.1994 Четврти непосредни избори за Европскиот парламент. Дванаесет држави избираат 567 членови на ЕП.

19.07.1994 Клаус Хенш е избран за претседател на Европскиот парламент.

01.01.1995 Финска, Австрија и Шведска стануваат членки на ЕУ.

23.01.1995 Жак Сантер станува претседател на Комисијата на ЕЗ.

26.03.1995 Шенгенската спогодба влегува во сила. На границите меѓу Германија, државите на Бенелукс, Франција, Шпанија и Португалија се укинати пасошките контроли.

15-16.12.1995 На заседанието во Мадрид, Европскиот совет донесува одлука идната европска монета да се вика Евро.

19.12.1996 Данска, Шведска, Финска и не-членките на ЕУ, Норвешка и Исланд, пристапуваат кон Шенгенската спогодба.

14.01.1997 Хосе Марија Жил-Роблес е избран за претседател на Европскиот парламент.

16-17.06.1997 Шефовите на држави и влади на земјите членки на ЕУ го потпишуваат Договорот од Амстердам.

16.07.1997 Претседателот на Комисијата Жак Сантер, на Европскиот парламент му го претставува проектот Агенда 2000-Посилна и проширена Европска унија.

01.01.1999 Влегува во сила Економската и монетарната унија.

15.03.1999 Европската комисија под раководство на претседателот Жак Сантер поднесува колективна оставка.

24-26.03.1999 На Самитот во Берлин, Европскиот совет ја усвојува Агендата 2000.

01.05.1999 Стапува во сила Договорот од Амстердам.

03-04.06.1999  Европскиот совет го избира Хавиер Солана за Висок претставник на ЕУ за Заедничка надворешна и безбедносна политика.

10-13.06.1999 Се одржуваат петти директни избори за Европскиот парламент. Петнаесет држави избираат 626 претставници.

20.07.1999 Никол Фонтен станува претседател на Европскиот парламент.

30.7.1999 Дваесет и седум шефови на држави и влади на ЕУ, во Сараево формираат Пакт за стабилност за Југоисточна Европа. Бодо Хомбах станува негов координатор.

07.12.2000 Претседателите на Европскиот парламент, Советот на ЕУ и Европската комисија свечено ја прокламираат Повелбата на ЕУ за основните права.

07-11.12.2000 Европскиот совет го усвојува Договорот од Ница. Сеопфатните промени по прашањето за институционалните регулативи (пресметување на гласовите, мнозинско одлучување) треба да го подготват теренот за создавање на Европска унија со 27 земји членки. 

26.02.2001 Се потпишува Договорот од Ница.

01.01.2002 Еврото се воведува во 12 држави од ЕУ

15.01.2002 Пат Кокс е избран за претседател на Европскиот парламент.

01.02. 2003 Стапува во сила Договорот од Ница.

01.05.2004 Чешката Република, Естонија, Кипар, Летонија, Литванија, Унгарија, Малта, Полска, Словенија и Словачка се приклучуваат кон ЕУ. 

10 и 13.06.2004 Се одржуваат шестите директни избори за Европскиот парламент. 25 држави избираат 732 претставници.

20.07.2004 Јозеф Борел Фонтелес е избран за претседател на Европскиот парламент.

29.10.2004 Европскиот устав е усвоен во Рим (предмет на ратификација од страна на земјите членки на ЕУ).

22.11.2004 Хозе Мануел Баросо станува претседател на Европската комисија.

29 мај и 01 јуни 2005 Франција го одбива Уставот на референдум, а три дена подоцна и Холандија.

01.01.2007 Бугарија и Романија се приклучуваат кон ЕУ. Бројот на членови на Европскиот парламент се зголемува на 785.

Словенија го воведува еврото и е 13 држава на ЕУ која се приклучува кон еврозоната.

16.01.2007 Ханс Герт Потеринг е избран за претседател на Европскиот парламент.

13.12.2007 Шефовите на државите и претседателите на владите на 27 земји членки на ЕУ  го потпишуваат Лисабонскиот договор.

01.01.2008 Кипар и Малта го воведуваат еврото.

12.12. 2008 Швајцарија се приклучува на Шенген зоната.

01.01.2009 Словачка го воведува еврото.

4-7.06.2009 избори на членови на Европскиот парламент (2009-2014).

16.09.2009  Хозе Мануел Баросо повторно избран за претседател на Европската комисија.

01.12.2009  стапи во сила Лисабонскиот договор.

01.12.2009  Херман Ван Ромпуј избран за претседател на Европскиот совет.

01.01.2010 Шпанија го превзеде ротирачкото претседателство со Советот на ЕУ, по четврти пат. Шпанија беше првата држава која го превзеде претседателството после Договорот од Лисабон и новиот "систем на тројно претседателство".

07.05.2010 Шефовите на држави и влади во рамките на еврозоната се согласија за подлабока фискална консолидација, зајакната економска координација и надзор на буџетот со цел заштита на еврото.

17.06.2010 На состанокот на Европскиот совет во Брисел, европските лидери усвоија десетгодишна стратегија за паметен, одржлив и инклузивен раст - Европа 2020.

01.01.2011 Естонија го воведе еврото и стана 17-ти член на еврозоната. Започнаа да функционират три нови европски инстутуции за финансиска супервизија: Европска банкарска управа, Европски осигурителен и професионален пензински фонд и Европски орган за хартиии од вредност и пазари.

18.01.2011 Започна првиот Европски семестар со шестмесечен циклус на координација на економските политики помеѓу земјите-членки на ЕУ, со што ќе се помогне во превенцијата од економска криза, како таа од 2008- 2010.

17.01.2012 Членовите на Европскиот парламент го избраа Германскиот социјалист Мартин Шулц за претседател на Европскиот парламент.

02.03.2012 Европскиот совет го реизбра Херман Ван Ромпуј за претседател на  Европскиот совет.

01.04.2012 Европската граѓанска иницијатива стана реалност овозможувајќи на граѓаните за прв пат за специфични прашања да предложат законодавство до Европската комисија. Најмалку еден милион граѓани од најмалку една четвртина од земјите-членки на ЕУ може да ја поканат Европската комисија да достави предлог за донесување на одреден правен акти во областите каде што таа има надлежност.

08.10.2012 Стапи во сила Европскиот механизам за стабилност.Оваа институција со седиште во Луксембург има за цел да обезбедува финансиска стабилност во еврозоната.

10.12.2012 На церемонијата во Осло на Европската унија и беше доделена  Нобеловата награда за мир за 2012 година.

01.01.2013 Стапи во сила Договорот за стабилност, координација и управување со Економската и монетарна унија (познат како фискален договор).

01 јули 2013 Република Хрватска се придружи на Европската унија, со што вкупниот број на земји-членки на Унијата се искачи на 28. Во моментот Европската унија има 24 официјални јазици.

02.12.2013 Советот го усвои долгорочниот буџет на ЕУ за 2014-2020 (Повеќегодишна финансиска рамка). Преговорите траеа две и пол години, а новите програми се имплементираат од 01.01.2014 година.

01.01 2014 Латвија го воведе еврото и стана 18-от член на еврозоната.

22-25.05 2014 Се одржаа европските избори на кои беа избрани 751 пратеници кои ќе ги претставуваат интересите на повеќе од 500 милиони граѓани од 28 земји-членки на ЕУ.

01.07.2014 На конститутивната седница на Европскиот парламент, Мартин Шулц повторно беше избран за претседател на Европскиот парламент. 

15.07.2014 Европратениците за нов претседател на Европската комисија го избраа Жан Клод Јункер.

30.08.2014 За претседател на Европскиот совет е избран Доналд Туск, со мандат од 01.12.2014 до 31.05.2017.

22.10.2014 Европскиот парламент го избра новиот состав на Европската комисија, со мандат од 5 години, од 1 ноември 2014 до 31 октомври 2019. 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.