Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија 


Претседател:  
 
          Членови: РАФИЗ ХАЛИТИ  
                            НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
                            ЉУБЕ БОШКОСКИ  
                            БОРКО АНГЕЛКОВСКИ  
                            РУЖДИ МАТОШИ  
                            АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија 


Претседател: АДНАН ЌАХИЛ   
 
          Членови: ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                            СЛАВЕ АРСОСКИ 
                            СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                            ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                            РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                            ФАТМИР АСАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија 


Претседател: РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
 
          Членови: АНГЕЛ ДИМИТРОВ 
                            ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
                            ЖАРКО КАРАЏОСКИ  
                            НАЗЛИЕ ДАУТИ  
                            РУЖДИ МАТОШИ 
                            ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија 


Претседател: ЗАМИР ДИКА   
 
          Членови: КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                            АНА АНДОВА 
                            ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                            МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                            ХИСНИ ШАЌИРИ 
                            ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина 


Претседател: ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО   
 
          Членови: ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ 
                             ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                             ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                             ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                             ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                             ЗУДИ ЏЕЛИЛИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија 


Претседател: КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
 
          Членови: КОСТА ПРЕШОСКИ  
                            МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            ЕЈУП РУСТЕМИ 
                            БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 

 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток 


Претседател: НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ   
 
          Членови: СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                            РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                            ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                            СИЛВИЕ САЛИУ 
                            АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                            ФАТМИР АСАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија 


Претседател: НАЗМИ БЕЌИРИ   
 
          Членови: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                            МИЛКА МИТКОВСКА 
                            ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                            ИГОР ИВАНОВСКИ 
                            ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ  
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција 

Претседател: СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ   
 
          Членови: ЈАНИ МАКРАДУЛИ 
                            НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
                            ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                            АДНАН ЈАШАРИ  
                            ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                            РУЖДИ МАТОШИ 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска 


Претседател: АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ
 
          Членови: КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                            ЦВЕТАНКА ГАШОСКА  
                            МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                            ЕФТИМ МАНЕВ 
                            НАЗМИ БЕЌИРИ  
                            СОЊА ЛЕПИТКОВА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел 


Претседател: СТОЈАН АНДОВ  
 
          Членови: ВАНЧО ЃОРГИЕВ 
                            ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            РАФИЗ ХАЛИТИ 
                            РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                            АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран 


Претседател: ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ  
 
          Членови: РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                            БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ  
                            ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                            СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                            АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                            ФАТМИР АСАНИ 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Ирска

Претседател: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
 
          Членови: ВЛАДО ПАУНКОВ 
                            ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
                            ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
                            СИЛВАНА БОНЕВА 
                            ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                            ЗАМИР ДИКА 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка 


Претседател: МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА   
 
          Членови: БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 
                            ЕСАД РАХИЌ 
                            ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                            ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                            АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                            РУЖДИ МАТОШИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Италија 


Претседател: ЈУСУФ АРИФИ   
 
          Членови: БОРИС КОНДАРКО 
                            САШО ДОХЧЕВ  
                            ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                            ИЛИЈА КИТАНОСКИ  
                            СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ 
                            ЏЕЗАИР ШАЌИРИ 

 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Царството Јапонија 


Претседател: КОСТА ПРЕШОСКИ   
 
          Членови: АДНАН ЈАШАРИ 
                            ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                            ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                            АДНАН ЌАХИЛ 
                            СОЊА ЛЕПИТКОВА 
                            ФАТМИР АСАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Србија и Црна Гора 


Претседател: ПЕТАР АПОСТОЛОВ   
 
          Членови: ВАНЧО ЃОРГИЕВ 
                            ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
                            ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                            ЖАРКО КАРАЏОСКИ  
                            НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                            ЗУДИ ЏЕЛИЛИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина 


Претседател: КАМЕ ПЕТРОВ   
 
          Членови: КАРОЛИНА РИСТОВА 
                            ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  
                            АДНАН ЌАХИЛ 
                            РАФИЗ ХАЛИТИ 
                            СОЊА ЛЕПИТКОВА 
                            РУЖДИ МАТОШИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада 


Претседател: ЗОРАН КРСТЕВСКИ   
 
          Членови: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                             ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                             ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                             ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                             РУЖДИ МАТОШИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург 


Претседател: ИВАН АНАСТАСОВСКИ  
 
          Членови: КАМЕ ПЕТРОВ 
                            БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                            ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                            АДНАН ЈАШАРИ 
                            НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                            ЗАМИР ДИКА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Суверениот Воен Ред на Малта и Република Кипар 


Претседател: ХИСНИ ШАЌИРИ  
 
          Членови: ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                            НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
                            СПИРО МАВРОВСКИ 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                            ЗУДИ ЏЕЛИЛИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија 


Претседател: ДРАГО ШАЈНОСКИ   
 
          Членови: МИТЕ НИКОЛОВ 
                            НЕЖДЕД МУСТАФА  
                            ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                            ЈУСУФ АРИФИ  
                            НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                            ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 


Претседател: СЛАВИЦА ГРКОВСКА  
 
          Членови: БОРИС КОНДАРКО 
                            ЉУПЧЕ МЕШКОВ 
                            ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
                            АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                            ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска 

Претседател: СИЛВАНА БОНЕВА 
 
          Членови: БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                            ИВАН АНАСТАСОВСКИ 
                            ЉУПЧЕ МЕШКОВ  
                            ЕЈУП РУСТЕМИ  
                            ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                            ФАТМИР АСАНИ 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Португалија 


Претседател: ДРАГАН ЃОРЃИЕВ  
 
          Членови: НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                            РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                            АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ 
                            НАЗМИ БЕЌИРИ 
                            РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА  
                            ИСМЕТ РАМАДАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Романија 


Претседател: ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА  
 
          Членови: ДОБРЕ КЕКОВСКИ 
                            ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                            ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                            СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                            НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                            ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација


Претседател: НИКОЛА Б. КАМЧЕВ

          Членови: АНА АНДОВА
                            ЉУПЧО БАЛКОВСКИ
                            АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ
                            ТЕУТА АРИФИ
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД 


Претседател: ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ   
 
          Членови: ИГОР ИВАНОВСКИ 
                            ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                            САШКО КЕДЕВ 
                            РАФИЗ ХАЛИТИ  
                            ЗАМИР ДИКА 

 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република 


Претседател: ЦВЕТАНКА ГАШОСКА   
 
          Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                             ЕФТИМ МАНЕВ 
                             ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                             ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  
                             БОРКО АНГЕЛКОВСКИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција 


Претседател: ЌЕНАН ХАСИПИ   
 
          Членови: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                            АДНАН ЌАХИЛ 
                            МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                            ГЗИМ ОСТРЕНИ  
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                            ИСМЕТ РАМАДАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина 


Претседател: МИЛКА МИТКОВСКА  
 
          Членови: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                            РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                            ВАНЧО СТАМЕНКОВ  
                            АГИМ ЏЕЉИЉИ  
                            СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Франција 


Претседател: ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
 
          Членови: СЛАВИЦА СТАНКОВСКА 
                            ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                            СИЛВАНА БОНЕВА  
                            ХИСНИ ШАЌИРИ  
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија 

Претседател: ЈАНИ МАКРАДУЛИ 
 
          Членови: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                            НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
                            ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                            ТЕУТА АРИФИ 
                            РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                            ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска 


Претседател: МИТЕ НИКОЛОВ  
 
          Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                            ЉУБЕ БОШКОСКИ 
                            ЕФТИМ МАНЕВ 
                            ЕЈУП РУСТЕМИ 
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                            МЕНДУХ ТАЧИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република 


Претседател: ЏЕЗАИР ШАЌИРИ   
 
          Членови: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ  
                            ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ  
                            САШКО КЕДЕВ  
                            РИСТО ПЕЈОСКИ  
                            ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ  
                            АДНАН ЈАШАРИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Конфедерацијата Швајцарија 


Претседател: ТЕУТА АРИФИ   
 
          Членови: СЛАВИЦА СТАНКОВСКА  
                            ГАЈУР САРАЧ  
                            ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ  
                            ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  
                            ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА  
                            ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска 


Претседател: СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ   
 
          Членови: БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА  
                            ЗОРАН ТОМИЌ  
                            РИСТО ПЕЈОСКИ  
                            РАФИЗ ХАЛИТИ  
                            ФАТМИР АСАНИ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска


Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

         Членови: НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ
                           НАТАША БИКОВСКА
                           ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ
                           АГИМ ЏЕЉИЉИ
                           БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ
                           ЗАМИР ДИКАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија 


Претседател: ГЗИМ ОСТРЕНИ   
 
          Членови: СЛАВЕ АРСОСКИ  
                            АНГЕЛ ДИМИТРОВ  
                            СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
                            СТОЈАН АНДОВ  
                            ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  
                            ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија 


Претседател: МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ  
 
          Членови: ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА  
                            ВЛАДО ПАУНКОВ  
                            МАРЈАН ЃОРЧЕВ  
                            АБДИЛАЌИМ АДЕМИ  
                            ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                            ЏЕВДЕТ НАСУФИ 

 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија 


Претседател: ЏЕВДЕТ НАСУФИ   
 
          Членови: КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
                            ДОБРЕ КЕКОВСКИ  
                            СПИРО МАВРОВСКИ  
                            ИЛИЈА КИТАНОСКИ  
                            ЈУСУФ АРИФИ  
                            СОЊА ЛЕПИТКОВА 
 
Click