Активности


СРЕДА, 21.1.2009 год.11,00 часот, Сала 1

ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предлог на дневен ред:


Предлог на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Чешката Република за размена и заемна заштита на класифицрани информации;

Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за реадмисија на лица со недозволен престој;

3.    Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој;

Предлог на закон за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот меѓу македонската Влада и романската Влада за поттикнување и заемна заштита на инвестициите потпишан во Букурешт на 12 јуни 2000 година;

5.    Предлог на закон за индустриска сопственост; - I читање

Предлог назакон за изменување и дополнување на Закон за јавни патишта; - I читање

Предлогот на дневниот ред се дополнува со:

1.    Барање за давање автентично толкување на член 11 став 3, а во врска со членовите 18 и 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување, поднесено од пратеникот Миле Пачемски;

2.     Барање за давање автентично толкување на член 13 став 2 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства, поднесено од пратеникот Надица Танчева Тулиева;

3.     Барање за давање автентично толкување на член 41 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, поднесено од градоначалникот на општина Кичево.

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.