АктивностиВТОРНИК, 20.1.2009 год.11,00 часот, Сала 1

ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРЕТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(започната на 15.1.2009 година) (прво продолжение)

Дневен ред:

7. Предлог на закон за евиденции во областа на здравството - I читање;

8.    Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња - I читање;

9.    Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата - I читање;

10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата - I читање;

11. Предлог на закон за Државен инспекторат за земјоделство - I читање;

12. Предлог на закон за дополнување на Законот за трговија - I читање;

13. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход - I читање;

14. Предлог на закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување - I читање;

15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување - I читање.

Click