Аcquis communautaire   ја подразбира целината на правата и обврските кои произлегуваат од членството во Унијата.

 

Аcquis communautaire ги опфаќа:

 

-      содржината, принципите и политичките цели на договорите,

-       законодавството кое е усвоено врз основа на договорите и во судската практика на Европскиот суд на правдата,

-       декларациите и резолуциите кои се усвојуваат во рамките на ЕУ,

-       акти кои се однесуваат на заедничката надворешна и безбедносна политика,

-       акти кои се однесуваат на правдата и внатрешните работи,

-       меѓународните договори склучени од ЕЗ и од земјите членки на ЕУ меѓу самите нив во рамките на надлежностите на Унијата.

 

Click