Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

зошто касарните во тетово и гостивар не се дадени во надлежност на општините.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ За: Министер за одбрана

Одговорил: Министер за одбрана  19.10.2009

Прашање Одговор

Седница 77

Дополнително прашање: 

Кога ќе се премести војската од урбаниот дел на градот Тетово и кога ќе започне касарната да се користи за потребите на граѓаните.

Прашање  Одговор 

Click