ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)  

Трет состанок   
ДНЕВЕН РЕД 
 
Дневен ред за Третиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007, Скопје 
 
документ   06.02.2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
ПРОГРАМА 
 
Програма за Третиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007 
 
документ   06.02.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г.Александар Спасеновски 
 
 
Излагање на пратеникот г.Александар Спасеновски, копретседавач на МПК РМ-ЕУ на тема "Внатрешно политичката ситуација во Република Македонија по парламентарните избори во 2006 година" 
 
документ   06.02.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Владанка Авировиќ 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Владанка Авировиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на економските реформи за исполнување на економските критериуми за членство во Европската Унија" 
 
документ   06.02.2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Флора Кадри 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Флора Кадри, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на реформи на правосудството, внатрешните работи и државната администрација " 
 
документ   06.02.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г. Игор Ивановски 
 
Излагање на пратеникот г. Игор Ивановски, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Регионалната сорбаотка по потпишувањето наСпогодбата за слободна трговија во Централна Европа (ЦЕФТА 2006). како и трансформацијата на Пактот за стабилност во Југоисточна Европа" 
 
документ   06.02.2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Силвана Бонева 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Силвана Бонева, член на МПК РМ-ЕУ, на тема "Олеснување на визниот режим како прв чекор за целосна негова либерализација" 
 
документ   06.02.2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Елмазе Селмани 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Елмазе Селмани, член на МПК РМ-ЕУ, на тема "Преглед(евалуација) на досегашната КАРДС Програма за 2006 година и подготовка за подобро користење на Инструментот за претпристапна помош ИПА" 
 
документ   06.02.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАВРШНА ИЗЈАВА 
 

Завршната изјава беше едногласно усвоена на вториот ден од Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007 година, Скопје 
 
документ   06.02.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАПИСНИК 
 
Записник од Третиот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 29 и 30 јануари 2007 година, во Скопје 
 
документ   15.04.2007
--------------------------------------------------------------------------------

Click