Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за економска политика и развојКомисијата за финансирање и буџет има претседател и десет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и четири члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- системот на финансирање и системот на извори и видови на приходи на Републиката и општините;

- даноците, таксите, придонесите и другите јавни давачки на граѓаните и правните лица;

- Буџетот на Републиката и завршната сметка за извршување на Буџетот;

- компензациите, премиите, регресите и стимулациите;

- концесиите;

- јавните заеми;

- јавните набавки;

- издавањето на обврзници;

- системот на осигурувањето на имоти и лица;

- дејството на финансиските инструменти и мерките на монетарно-кредитниот и банкарскиот систем;

- ратификацијата на договори, склучени со меѓународни финансиски организации;

- пресметковниот систем, системот на плаќање и платниот промет;

- платите и другите надоместоци од работен однос на корисниците на средствата од Буџетот на Републиката;

- службите за финансиска контрола;

- евиденцијата и прометот на недвижности;

- сопственичките и други имотни права;

- интервенциите во стопанството што се обезбедуваат од средствата на Буџетот на Републиката;

- инвестициите што се финансираат од средствата на Буџетот на Републиката;

- игрите на среќа; - средства на солидарност и

- други прашања што се однесуваат на финансирањето.


Претседател: Бајрами Фадил 
 

        Членови: Ќосев Слободан 
                         Трајков Горанчо 
                         Ѓоргиев Илија 
                         Гарчевски Слободан 
                         Фити Таки 
                         Јованов Никола 
                         Абдулаи Јонуз 
                         Сулејмани Ризван 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.