Работни телаКомисија за внатрешна политика и одбрана

Комисијата за внатрешна политика и одбрана има претседател и осум члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • заштитата на поредокот утврден со Уставот,
 • државјанството;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестијата и помилувањето;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај;
 • заштитата од природни непогоди и епидемии;
 • слободата на движењето и слободата на изборот на живеалиштето;
 • пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;
 • набавувањето, поседувањето, носењето, испробувањето и обележувањето на оружјето и муницијата;
 • матичните книги и заштитата на личните податоци;
 • личните имиња, личните карти и патните исправи;
 • преминот на државните граници и движењето во граничниот појас, движењето и престојот на странците;
 • одбраната на Републиката и цивилната заштита;
 • пописот на населението и
 • други прашања што се однесуваат на внатрешната политика и одбраната.

ПретседателПандов Александар 
  
          Членови: Стојменов Златко  
                            Флоровски Александар 
                            Мирчески Звонко 
                            Љутфии Билал 
                            Ханџиски Благој  
                            Китаноски Лазар 
                            Сулејмани Оломан 
                            Прангоски Илија 
 

Click