Работни тела

Комисија за здравство 

 

Комисијата за здравство има претседател и десет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и четири члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

- здравствената заштита на населението;

- здравственото осигурување;

- заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;

- хигиенско-епидемиолошката состојба;

- производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;

- санитарниот и здравствениот надзор и

- други прашања што се однесуваат на здравството.


Претседател: Јованов Никола 
 

       Членови: Јорданова Марика 
                        Киров Митко 
                        Ристовски Ненад 
                        Ристески Љубче  
                        Стојменов Златко  
                        Таири Мухамед 
                        Ковачески Стојан 
                        Антова Велевска Магдалена 
                        Стојковски Благој 
                        Положани Азис 
 
Click