Работни тела

КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

 

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Северна Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Република Северна Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување вo членство или истапување од членство на меѓународни организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Северна Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;        
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Северна Македонија.
претседател: Антонијо Милошоски
заменик на претседателот: Владо Мисајловски
членови: 1) Моника Зајкова
2) Кастриот Реџепи 
3) Лидија Тасевска
4) Бисера Костадиновска-Стојчевска
5) Соња Мираковска
6) Ане Лашкоска
7) 
8) Иванка Василевска
9) Марија Петрушевска
10) Арбер Адеми
11) Арта Билали-Зендели
12) Сафије Садики-Шаини
заменици на членовите: 1) Илија Николовски
2) Миле Талевски
3) Бастри Бајрами
4) Енес Ибрахим
5) Бејџан Иљас
6) Љупчо Димовски
7) Даниела Христова
8) Љупчо Пренџов
9) Александар Николоски
10) Арбана Пашоли
11) Мерита Колчи-Коџаџику
12) Абдула Салиу
Click