Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk  

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за;
спроведување на Уставот;
предлози за изменување и дополнување на Уставот;
начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и други прописи и акти и
други прашања од уставен карактер.

                              Претседател: ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ

   Заменик на претседателот: КАРОЛИНА РИСТОВА

                                        Членови: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                                                          ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                                                          ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
                                                          БОРИС КОНДАРКО  
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                          МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                                                          ЉУБЕ БОШКОСКИ 
                                                          АДНАН ЈАШАРИ 
                                                          НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                          АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                          ИСМЕТ РАМАДАНИ  
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
 
         Заменици на членовите: ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                         НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                                                         ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ 
                                                         КАМЕ ПЕТРОВ 
                                                         РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                                                         РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                         ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                                                         ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                         СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                         НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                         ЕЈУП РУСТЕМИ 
                                                         ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                         АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                         ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                         ИЛИЈА СРБИНОВСКИЗаконодавно-правна комисија

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Kомисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • усогласеност на законите и други акти со Уставот и со правниот систем,како и нивната правно-техничка обработка;
 • усогласеност на законите со законодавството на Европската унија;
 • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
 • утврдување на пречистен текст на законите и други акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
 • давање исправки на грешки во објавениоттскст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и
 • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                              Претседател: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
  
   Заменик на претседателот: ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ

                                        Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                           ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                           БОРИС КОНДАРКО 
                                                           АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                           ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                           ЕФТИМ МАНЕВ 
                                                           ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                                                           АДНАН ЈАШАРИ 
                                                           ХИСНИ ШАЌИРИ 
                                                           НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                                           ЗАМИР ДИКА 
                                                           РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА  
  
          Заменици на членовите: КАРОЛИНА РИСТОВА 
                                                          НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                          ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
                                                          СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                          НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                          СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА  Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум
 • локална самоуправа;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот н верскиот идентитет на заедниците и
 • други прашања што се однесу ваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                              Претседател: РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
  
   Заменик на претседателот: БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 

                                        Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                                                           БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 
                                                           НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                                           КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ  
                                                           РАФИЗ ХАЛИТИ 
                                                           ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                           ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                           МИЛКА МИТКОВСКА 
                                                           ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                           СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                           АДНАН ЌАХИЛ  
  
           Заменици на членовите: ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                                                           КИРО ДОЈЧИНОВСКИ 
                                                           БОРИС КОНДАРКО 
                                                           СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                           ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                                                           СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                           СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                           ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                           ТЕУТА АРИФИ 
                                                           СЕМИЈАЛ ХАСАНИ  
                                                           РУЖДИ МАТОШИ  Комисија за одбрана и безбедност

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот;
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила
 • интеграцијата на републиката во евроатланските организации и односите на Републиката со тие организации;
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот;
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;
 • обезбедување на личности и објекти;
 • државјанство;
 • одржување најавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај
 • заштита од природни непогодн и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                            Претседател: ЕСАД РАХИЌ 
 
Заменик на претседателот: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 

 
                                     Членови: НАТАША БИКОВСКА 
                                                       НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                       ЕСАД РАХИЌ 
                                                       ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                       ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЏЕЗАИР ШАЌИРИ 
                                                       ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                                                       БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                                                       МЕНДУХ ТАЧИ 
                                                       ЉУПЧЕ МЕШКОВ  

 
       Заменици на членовите: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ 
                                                       ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                       ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
                                                       ЉУБЕ БОШКОСКИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ  
                                                       НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                       АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                       ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                       ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                       ИЛИЈА СРБИНОВСКИ  Комисија за надворешна политика

документи

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател. дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународнн организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на други држави;
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија

                           Претседател: ТЕУТА АРИФИ 
  
Заменик на претседателот: ЈУСУФ АРИФИ 
 
  
                                     Членови: КАРОЛИНА РИСТОВА 
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                       БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                       СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                       СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                       ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
                                                       МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                       ЕЈУП РУСТЕМИ 
                                                       ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                                                       ЗАМИР ДИКА 
                                                       ЉУПЧЕ МЕШКОВ  
 

       Заменици на членовите: ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       НАТАША БИКОВСКА 
                                                       ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                       ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                       ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  
                                                       ЗОРАН КРСТЕВСКИПостојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;
 • следење, разгледување и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите
 • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштнтата на слободите и правата на граѓанинот и други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.
 • Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции. 

                           Претседател: СТОЈАН АНДОВ 
  
Заменик на претседателот: МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
 
                                     Членови: РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                                                       КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
                                                       САШО ДОХЧЕВ  
                                                       ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ  
                                                       БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                                       НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                       ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                                                       ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  
 
       заменици на членовите: ИВАН АНАСТАСОВСКИ  
                                                      ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ  
                                                      ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                      ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                      ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                      СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                                                      ФАТМИР АСАНИ  

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
 • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата. преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
 • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
 • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и
 • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: ЉУБЕ БОШКОСКИ 
 
Заменик на претседателот: ЕФТИМ МАНЕВ 
 
                                     Членови: НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                       ЕСАД РАХИЌ 
                                                       БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                       СЛАВЕ АРСОСКИ 
                                                       ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ  
                                                       РАФИЗ ХАЛИТИ 
                                                       АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                       МЕНДУХ ТАЧИ  
 
       Заменици на членовите: ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                                       КАМЕ ПЕТРОВ 
                                                       ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                                                       ИВАН АНАСТАСОВСКИ  
                                                       ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                       ЗАМИР ДИКА  Комисија за економски прашања

документи

Е-пошта: kekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја;
 • статистика и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
 
Заменик на претседателот: СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
 
                                     Членови: АДНАН ЈАШАРИ 
                                                        РАФЕТ МУМИНОВИЌ  
                                                        ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                                                        АНГЕЛ ДИМИТРОВ 
                                                        БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                        ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                                                        СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                        ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                        БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                                                        ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО  
  
        Заменици на членовите: ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                        ВАНЧО ЃОРГИЕВ  
                                                        ГАЈУР САРАЧ 
                                                        ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                                                        ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                        АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                        ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ 
                                                        ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  Комисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правните лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата;
 • заемите и кредитите;
 • јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • игрите на среќа и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
 
Заменик на претседателот: СПИРО МАВРОВСКИ 
 
                                     Членови: СЛАВЕ АРСОСКИ  
                                                       АНГЕЛ ДИМИТРОВ  
                                                       ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                                                       РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                                                       ГАЈУР САРАЧ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                       АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                       СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                                                       ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                       ЗОРАН КРСТЕВСКИ  
 
       Заменици на членовите: БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                       ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ 
                                                       ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ  
                                                       ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  
                                                       РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                                       СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ 
                                                       АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                       ЗАМИР ДИКА 
                                                       РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА  Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

документи

Е-пошта: k-zemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
 • сточарството, полјоделството, овоштарство и лозарството;
 • ловот и риболовот;
 • животинскиот и растителниот свет;
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
 • премерот и катастарот на земјиштето;
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
 
Заменик на претседателот: ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
 
                                     Членови: БОРКО АНГЕЛКОВСКИ 
                                                       ДОБРЕ КЕКОВСКИ 
                                                       ДРАГАН ЃОРЃИЕВ  
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ  
                                                       ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                                                       ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                                                       СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ  
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  
  
       Заменици на членовите: КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                                                       ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                                                       ВЛАДО ИЛИЕВСКИ  
                                                       ТОМЕ ТРОМБЕВ 
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                                                       ХИСНИ ШАЌИРИ  
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                       ФАТМИР АСАНИ  

Комисија за транспорт, врски и екологија


документи

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk - други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиособраќајот;

- жичарите и ски-лифтовите;

- системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;

- изградбата на инвестиционите објекти во областа на транспортот и телекомуникациите;

- просторното и урбанистичкото планирање;

- уредувањето на градежното земјиште;

- станбеното и комуналното стопанисување;

- заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;

- обезбедување услови за здрава животна средина:

- спречување на штетната бучава;

- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и

- други прашања што се однесуваат на транспортот,врските, урбанизмот и екологијата. 


                             ПретседателТОМЕ ТРОМБЕВ  

Заменик на претседателотИВАН СТОИЛКОВИЌ 
  
                                     Членови:НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                      ДРАГАН ЃОРЃИЕВ  
                                                      ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                      ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                                                      СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                      ДРАГО ШАЈНОСКИ  
                                                      РАФИЗ ХАЛИТИ  
                                                      ЕЈУП РУСТЕМИ  
                                                      СОЊА ЛЕПИТКОВА  
                                                      ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА   
  
      Заменици на членовите: СЛАВЕ АРСОСКИ  
                                                      НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ  
                                                      ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                      ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ  
                                                      ГЗИМ ОСТРЕНИ  
                                                      АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                      ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                      АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                      АДНАН ЌАХИЛ Комисија за образование, наука и спорт

документи

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованнето на младите, ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: СОЊА ЛЕПИТКОВА 
 
  
Заменик на претседателот: БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
 
                                     Членови: НАТАША БИКОВСКА 
                                                       САШО ДОХЧЕВ 
                                                       СЛАВИЦА ГРКОВСКА  
                                                       КОСТА ПРЕШОСКИ  
                                                       САШКО КЕДЕВ  
                                                       ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                       ЈУСУФ АРИФИ  
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ 
                                                       АДНАН ЌАХИЛ  
  
       Заменици на членовите: СЛАВИЦА СТАНКОВСКА 
                                                       ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                                       КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
                                                       СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                       ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
                                                       МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                       СИЛВИЕ САЛИУ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ЗАМИР ДИКА  Комисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- организацијата, развојот и унапредувањето на културата;

- заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;

- збогатување на историското и уметничкото творештво;

- афирмирање и заштита на врвни културни вредности;

- афирмација и заштита на авторството и авторското право;

- дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;

- издавачка дејност и библиотекарство;

- споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;

- употреба и заштита на македонскиот јазик;

- информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;

- определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;

- начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;

- активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и

- други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.


                        Претседател: КИРО ДОЈЧИНОВСКИ 

   
Заменик на претседателот: НАТАША БИКОВСКА 

 
                               Членови: КОСТА ПРЕШОСКИ 
                                                АЦО СПАСЕВСКИ 
                                                ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
                                                МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                                                ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  

 
     Заменици на членовите: АНА АНДОВА  
                                               КОСТА ПРЕШОСКИ  
                                               СИЛВАНА БОНЕВА 
                                               БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                               ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                               ТЕУТА АРИФИ 
                                               НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                               НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                               РУЖДИ МАТОШИ  
                                               ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
 
  
 Комисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • здравствената заштита на населението;
 • здравственото осигурување;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
 • заштита од болестите на зависност и од СИДА;
 • хигиенско-епидемиолошката состојба;
 • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала , медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
 • санитарниот и здравствениот надзор
 • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           Претседател: ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
 
 
Заменик на претседателот: МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
 
                                     Членови: МИТЕ НИКОЛОВ  
                                                       ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                       КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                                                       НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                                                       РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                                       САШКО КЕДЕВ 
                                                       НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                       ФАТМИР АСАНИ  
 

       Заменици на членовите: САШО ДОХЧЕВ 
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                       МИТЕ НИКОЛОВ 
                                                       РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                       АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                       НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  

Комисија за труд и социјална политика 


Е-пошта: k-trud@sobranie.mk


Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- работните односи и за заштитата на работниците на работа;

- правото на штрајк;

- вработување и права во случај на невработеност;;

- заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;

- платите и животниот стандард;

- социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;

- системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;

- популационата политика, бракот и семејството;

- системот на пензиското и инвалидското осигурување;

- боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и

- други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.


                        Претседател: ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 

Заменик на претседателот: РУЖДИ МАТОШИ 
 

  
                               Членови: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ 
                                                БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                                МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                                                ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                                                ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ  
                                                НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
 

 
     Заменици на членовите: ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ  
                                               НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                               ЗОРАН ТОМИЌ 
                                               БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                               ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                                               ЕФТИМ МАНЕВ 
                                               РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                               ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                                               АДНАН ЈАШАРИ 
                                               ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                               ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
 
Комисија за прашања на изборите и именувањата 


Е-пошта: k-pii@sobranie.mk


Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои гн избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува Комисијата;

- поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;

- предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието

- предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;

- предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;

- предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;

- предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членовн на конкурсни комисии за избор на индивидуалнн работоводни органи кои се во надлежност на Собранието;

- предлагање состав на одбори и другн тела на Собранието за организирање и проведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на другн настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;

- давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи;

- разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;

- донесување акти за кои е овластена од Собранието;

- донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;

- донесување акт за одоивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствува од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;

-ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;

- определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;

- одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено;

- давање исправки на акти што ги донесува и објавува Комисијата во "Службен весник на Република Македонија" и

- разгледување и други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

 

                           Претседател: КАМЕ ПЕТРОВ
 

 
   Заменик на претседателот: НАЗМИ БЕЌИРИ
 

 
                                  Членови: ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                   НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
                                                   ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                   ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                                   ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                                                   ЉУПЧЕ МЕШКОВ 
                                                   ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                   ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                                                   ЕЈУП РУСТЕМИ 
                                                   ХИСНИ ШАЌИРИ  
                                                   ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 

 
       Заменици на членовите: СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                  РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                                                  НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                                  СЛАВЕ АРСОСКИ  
                                                  БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                                                  РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                                                  МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                                                  ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                  ЕФТИМ МАНЕВ  
                                                  ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                                                  ЏЕВДЕТ НАСУФИ 


Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
 • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела;
 • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;
 • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;
 • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;
 • имунитетот на пратениците, судиите ијавниот обвинител и неговите заменици и
 • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                    Претседател: БОРИС КОНДАРКО 
 
                              Членови: БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 
                                                ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                НЕЖДЕД МУСТАФА  
                                                ЕФТИМ МАНЕВ 
                                                РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                ЈУСУФ АРИФИ 
                                                ФАТМИР АСАНИ  
 

Заменици на членовите: ЕСАД РАХИЌ 
                                                АНГЕЛ ДИМИТРОВ  
                                                БЛАГОЈА ГЕШОСКИ  
                                                АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ  
                                                МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА  
                                                РУЖДИ МАТОШИ  Комисија за европски прашања

документ

Е-пошта: kep@sobranie.mk

КОСАК (COSAC)

КОСАП (COSAP)

Комисијата за европски прашања е основана со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија (Службен весник број 30/2003 година), што ја донесе Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 18 април 2003 година.

Првиот персонален состав на Комисијата за европски прашања е утврден со Одлука на Собранието на Република Македонија од 20.10.2003 година, а својата прва конститутивна седница ја одржа на 24.11.2003 година

Комисијата има претседател, 12 членови и нивни заменици.

Со Одлуката за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија број 86/2005"), што ја донесе Собранието на Република Македонија на седницата оддржана на 6 октомври 2005 година извршена е измена на надлежностите на Комисијата.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија; 
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција; 
 • соработка со соодветните комисии на другите земји и 
 • разгледување на други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.                              Претседател: КАРОЛИНА РИСТОВА 

    
  Заменик на претседателот: ЈУСУФ АРИФИ 
   
                                       Членови: АНА АНДОВА  
                                                          ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                                                          ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                          НЕЛКО СТОЈАНОСКИ  
                                                          СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
                                                          ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
                                                          САШКО КЕДЕВ  
                                                          ЗОРАН КРСТЕВСКИ  
                                                          ЗАМИР ДИКА  
                                                          СЕМИЈАЛ ХАСАНИ  

          Заменици на членовите: ЌЕНАН ХАСИПИ  
                                                          ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                          БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                          ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                          ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                                                          СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                          САШО БОГДАНОСКИ 
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                          СИЛВИЕ САЛИУ 


Комитет за односи меѓу заедниците

Е-пошта:  

Претседател: ЕЈУП РУСТЕМИ

         Членови: МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ  
                           РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                           КАМЕ ПЕТРОВ 
                           НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                           ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                           РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                           НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
                           РАФИЗ ХАЛИТИ 
                           АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                           АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ  
                           ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                           ЗАМИР ДИКА  
                           РУЖДИ МАТОШИ 
                           ЌЕНАН ХАСИПИ  
                           КОСТА ПРЕШОСКИ  
                           НЕЖДЕД МУСТАФА 
                           ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                           РАФЕТ МУМИНОВИЌ  

Click