СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за деловнички и мандатно- имунитетни прашања


Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
  • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела;
  • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието;
  • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот;
  • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај;
  • имунитетот на пратениците и
  • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.



                           Претседател:
АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

Заменик на претседателот: НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА

                                      Членови: АНЕ ЛАШКОСКА
                                                         ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                         ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                         САВЕ МАРАЧКОВ
                                                         ТАЊА ТОМИЌ
                                                         ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                         ЕРМИРА МЕХМЕТИ 
                                                         САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

         Заменици на членовите: ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                         ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                         ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                         МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                         СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                         ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                         ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                         ИМЕР АЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.