СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за прашања на изборите и именувањата


Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието;
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 
 • разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува комисијата во “Службен весник на Република Македонија” и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

 

                                                                    Претседател: ИЛИЈА ДИМОВСКИ

                                        Заменик на претседателот: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

                                                                             Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                                                               СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                                                                                               ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                                                               АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                                                               МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                                                               БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                                                               МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                                                               ГОРАН МИСОВСКИ
                                                                                               МЕВМЕД ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                                                               ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                                                               ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                                                               ИМЕР АЛИУ

                                               Заменици на членовите: СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                                                               СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                                                               ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                                                               ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                                                               ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                                                               МАРЈАНЧО НИКОЛОВ
                                                                                               ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                                                               САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                                                               СОЊА МИРАКОВСКА
                                                                                               ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                                                               НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                                                               БЕКИМ ФАЗЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.