Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave

 

E-posta: kzemjod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • tokën bujqësore, kullotat dhe pasuritë tjera natyrore dhe fuqitë natyrore; 
  • arondacionin, komasacionin dhe melioracionin; 
  • blegtorinë, bujqësinë, pemëtarinë dhe vreshtarinë; 
  • gjuetinë dhe peshkatarinë;• botën bimore dhe shtazore;
  • shëndetësinë veterinere dhe mbrojtjen e bimëve; 
  • matjen dhe kadastrën e tokës; 
  • përdorimin dhe shfrytëzimin e ujërave dhe lejimin e regjimit të ujërave; 
  • sistemet hidromeliorative dhe çështjet hidrometereoligjike• vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë dhe ekonominë e ujërave dhe 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë dhe ekonominë e ujërave                   
Kryetar: LUPÇO DIMOVSKI 
Zëvendëskryetar:  DIMITAR STEVANANXHIJA
Anëtarë: 1. TATJANA PRENTOVIQ
2. MILEVA GJORGIEVA
3. BLLAGOJÇE TËRPEVSKI
4. DIME VELKOVSKI 
5. MIRA STOJÇEVSKA
6. REXHAIL ISMAILI 
7. ZORAN GJORGJIEVSKI
8. NIKOLLA MICEVSKI
9. PANÇO MINOV
10. PAVLINQE ÇESTOJNOVA
Zëvendësanëtarë: 1. 
2. ALIJA KAMBEROSKI
3. RISTE TASHEV
4. SASHKO ATANASOV
5. PANÇE IVANOV
6. XHEVAT ADEMI
7. VASILL PISHEV
8. SLLAGJANA MITOVSKA 
9. TRAJÇO DIMKOV
10. LUBEN ARNAUDOV
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.