Како постојани работни тела на собранието се основаат:


Комисија за уставни прашања

Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 16 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • спроведување на Уставот;
 • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
 • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти и
 • други прашања од уставен карактер.

                           Претседател: ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ 

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 

                                     Членови: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                        БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ  
                                                        НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА  
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                        ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                        САВЕ САВЕВСКИ  
                                                        ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                        ТАХИР ХАНИ  
                                                        ВУЛНЕТ АМЕТИ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ  
                                                        СТОЈАН АНДОВ  
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
                                                        ИМЕР АЛИУ

        Заменици на членовите: ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                                                        ЈОВАН ЛАЗАРЕВ  
                                                        КРСТО МУКОСКИ  
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА  
                                                        ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА  
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                        ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ  
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ  
                                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                        СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                        ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                        РИСТО ПЕНОВ  
                                                        БЕСИМ ДОГАНИЗаконодавно-правна комисија

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
 • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите; 
 • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена; 
 • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и исправки на грешки на пречистен текст на законите и 
 • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                           Претседател: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 

Заменик на претседателот: ИВАН СТОИЛКОВИЌ
  
                                     Членови: НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                       КАТЕРИНА ДИМЕСКА
                                                       ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                       АДНАН ЈАШАРИ  
                                                       НАЗИФ БУШИ
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                       ИМЕР АЛИУ
  
       Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА  
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                       ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА
                                                       КЕНАН ХАСИПИ  
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ  
                                                       ТАХИР ХАНИ  
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       ФЛОРА КАДИУКомисија за одбрана и безбедност

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk 

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита; 
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; 
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир; 
 • јавните собири и јавните приредби; 
 • безбедноста на патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 
 • заштита од природни непогоди и епидемии; 
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето; 
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас; 
 • движење и престој на странците; 
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници и 
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.

                           Претседател: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ  

Заменик на претседателот: КРСТО МУКОСКИ 

                                     Членови: ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                       ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                       ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ
                                                       ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА  
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ  
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  

        Заменици на членовите: ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                                                        ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                        ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                        МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                        ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                        ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ  
                                                        ЏЕВАТ АДЕМИ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ  
                                                        ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                        МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  
                                                        ДАУТ РЕЏЕПИКомисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • функционирање на политичкиот систем; 
 • менување на границите на Републиката; 
 • државните симболи и нивната употреба; 
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство; 
 • амнестија и помилување; 
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето; 
 • матична евиденција и заштита на личните податоци; 
 • лични имиња, лични карти и патни исправи; 
 • попис на населението; 
 • системот на јавното информирање; 
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање; 
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците; 
 • референдум; 
 • народниот правобранител; 
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи; 
 • одликувања, признанија и награди; 
 • празниците на Република Македонија; 
 • организација на државната управа; 
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците; 
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците и 
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                           Претседател: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ 

Заменик на претседателот: АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
  
                                     Членови: 
ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                       КЕНАН ХАСИПИ 
                                                       АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                       ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                       ИМЕР АЛИУ  
 
       Заменици на членовите: РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА
                                                       ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ 
                                                       ТАХИР ХАНИ 
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ 
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ 
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИКомисија за надворешна политика

Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • надворешната политика на Република Македонија и нејзините односи со другите држави и меѓународни организации; 
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните од Републиката во странство; 
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави; 
 • стапување во членство или истапување од членство на меѓународни организации; 
 • потреба од започнување преговори за склучување на билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори; 
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации; 
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;
 • иницијативи и предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија и 
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија. 


                            Претседател: ТЕУТА АРИФИ 


Заменик на претседателот: ЕРМИРА МЕХМЕТИ

                                     Членови: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                                                        ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА 
                                                        ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА
                                                        НАЗИФ БУШИ 
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                        ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                        ФЉОРА КАДРИУ
 

        Заменици на членовите: ФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                                                        ЈОВАН ЛАЗАРЕВ 
                                                        АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ  
                                                        ЦЕНА МАТЕВСКА  
                                                        СИЛВАНА БОНЕВА                                                        
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                        МАРИНЕЛА ТУШЕВА  
                                                        АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
                                                        САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  Комисија за европски прашања

Е-пошта: kep@sobranie.mk 


Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: 

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија; 
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција;
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и
 • разгледува други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.

                            Претседател: ПЕТАР ПОП АРСОВ

 Заменик на претседателот: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

                                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                        АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ  
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                        ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ  
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                        СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                        АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
                                                        ФЛОРА КАДРИУ
   
        Заменици на членовите: ВАНЧО КОЦЕВ  
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ
                                                        АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА  
                                                        КЕНАН ХАСИПИ
                                                        ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                                                        НАЗИФ БУШИ
                                                        РАФИС АЉИТИ  
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ  
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА  
                                                        СОЊА МИРАКОВСКА  
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ
                                                   
                                                        

Комисија за прашања на изборите и именувањата

Е-пошта: k-pii@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • поднесување предлози за избор и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со закон, Деловникот или друг акт на Собранието е определено ваков предлог да поднесува комисијата;
 • поднесување предлози за избори и именување, односно разрешување на функционери кои ги избира, односно именува Собранието, ако со Уставот, закон, Деловникот или друг акт на Собранието не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање состав на постојаните и повремени работни тела на Собранието;
 • предлагање состав на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи на Собранието за соработка со други парламенти;
 • предлагање членови на управни органи и други тела во јавните претпријатија, организациите и институциите кои ги избира, односно именува Собранието ако со Уставот, закон или друг акт не е определено ваков предлог да поднесува друг орган;
 • предлагање членови на редакцискиот одбор на гласилото на Собранието;
 • предлагање именување и разрешување претставници на Републиката во органите на управувањето и членови на конкурсни комисии за избор на индивидуални работоводни органи кои се во надлежност на Собранието;
 • предлагање состав на одбори и други тела на Собранието за организирање и спроведување прослави на одделни историски настани од значење за Републиката и на други настани чие одбележување е потребно, како и за доделување на републички награди;
 • давање мислење по предлозите за избор, односно именување носители на јавни функции кои ги избира, односно ги именува Собранието, а кои се предложени од други органи; 

  разгледување предлози на прописи за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието, како и на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата и во рамките на законските овластувања донесува поблиски прописи за нивно извршување;
 • донесување акти за кои е овластена од Собранието;
 • донесување поединечни решенија за платите и за други примања на пратениците и функционерите кои ги избира или именува Собранието;
 • донесување акт за одбивање 5% од платата за секој ден отсуство на пратеник кој најмалку три пати отсуствувал од седница на Собранието, односно од седница на работното тело, а за тоа не го известил претседателот на Собранието, односно на работното тело;
 • ја определува висината на надоместокот на трошоците за учество во работата на работните тела од редот на научните и стручните институции и асоцијации;
 • определување во согласност со прописите, висината на дневниците, на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за годишен одмор, на селидбените и други трошоци;
 • одлучување по жалби против решенија на генералниот секретар на Собранието, доколку со закон или друг акт поинаку не е определено;
 • давање исправки на акти што ги донесува и објавува комисијата во “Службен весник на Република Македонија” и 
 • други прашања што се однесуваат на изборите и именувањата.

                    Претседател:     ИЛИЈА ДИМОВСКИ 
 
Заменик на претседателот:     БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 

                          Членови:      ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                       КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                       АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                       ЗОРАН ПЕТРЕСКИ
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ  
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
 Заменици на членовите:        ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                                                      АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ  
                                                      НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                      ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ 
                                                      НАДА СТАНЧЕВСКА 
                                                      СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                                                      ГОРАН МИСОВСКИ 
                                                      МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  
                                                      МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                      ЕРМИРА МЕХМЕТИ  
                                                      САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                      ФЛОРА КАДРИУПостојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
 • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот; 
 • следење, разгледување и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот; 
 • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите; 
 • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
 • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и
 • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции. 

                           Претседател: ВЕСНА БЕНДЕВСКА 

Заменик на претседателот: СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
  
                                     Членови: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       ЛИДИЈА МИТЕВА  
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                       ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                       СТОЈАН АНДОВ  
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
 
       Заменици на членовите: МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                       НАТАША ЈАНЕВСКА  
                                                       САВЕ САВЕВСКИ  
                                                       ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА  
                                                       АМДИ БАЈРАМ  
                                                       САФЕТ НЕЗИРИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица; 
 • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон; 
 • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти; 
 • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и 
 • други прашања што се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: БЕСИМ ДОГАНИ 
  
Заменик на претседателот: ДАУТ РЕЏЕПИ
  
                                     Членови: ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                       ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                       КРСТО МУКОСКИ  
                                                       МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                       МАРИЈА АНДОНОВСКА  
                                                       НАЗИФ БУШИ
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  

       Заменици на членовите: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                                                       ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ  
                                                       КЕНАН ХАСИПИ  
                                                       ХИСЕН ЏЕМАИЛИ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ

Комисијата има претседател, четири члена, заменик претседател и четири заменици на членови.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на: 

 • вршењето на надзорот над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за одбрана; 
 • законитоста во спроведување на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана од аспект на нивна усогласеност со Законот за следење на комуникациите и 
 • други прашања што се однесуваат на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана во врска со мерките за следењето на комуникациите.

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија во рок од два месеца по завршувањето на тековната година, за извршениот надзор над законитоста на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. 

                           Претседател: ГОРАН МИНЧЕВ 
  
Заменик на претседателот: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
  
                                     Членови:  ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                        НАЗИФ БУШИ
                                                        ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                        БЕСИМ ДОГАНИ
  
        Заменици на членовите: ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ
                                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                                                        ТАХИР ХАНИ
                                                        САДИЈЕ ИЛЈАЗИКомисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем; 
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем; 
 • платниот промет и ревизијата; 
 • заемите и кредитите; 
 • јавните набавки; 
 • системот на осигурување; 
 • сопственоста и други имотно-правни односи; 
 • стоковните резерви; 
 • игрите на среќа и 
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
 
Заменик на претседателот: ТОМЕ ЧИНГОСКИ 
 
                                     Членови: КРСТО МУКОСКИ  
                                                       СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                       БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ    
                                                       ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ 
                                                       ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
                                                       ЈУЛИJЕТА МАРКУ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  
                                                       ИМЕР АЛИУ  
  
       Заменици на членовите: НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                       САВЕ САВЕВСКИ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО 
                                                       ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА      
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                       ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ 
                                                       ДАУТ РЕЏЕПИКомисија за економски прашања

Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • производство и трговија; 
 • минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања; 
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика и 
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
 
Заменик на претседателот: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

                                     Членови: ВАНЧО КОЦЕВ    
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ
                                                       НАДА СТАНЧЕВСКА 
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       ЛИДИЈА МИТЕВА 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ 
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ  
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                       РИСТО ПЕНОВ 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
      Заменици на членовите: ФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                                                      СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                      ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
                                                      ВИОЛЕТА ТАШЕВА
                                                      БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ  
                                                      ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                      САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                      ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                      ГОРАН МИСОВСКИ  
                                                      САДИЈЕ ИЛЈАЗИКомисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили; 
 • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата; 
 • сточарството, полјоделството, овоштарството и лозарството; 
 • ловот и риболовот; 
 • животинскиот и растителниот свет; 
 • ветеринарно здравство и заштита на растенијата; 
 • премерот и катастарот на земјиштето; 
 • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите; 
 • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и 
 • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
  
Заменик на претседателот: ГОРАН СУГАРЕСКИ
  
                                     Членови: ВАНЧО КОЦЕВ 
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ 
                                                       МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ 
                                                       ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ 
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       САФЕТ НЕЗИРИ 
                                                       ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       ДАУТ РЕЏЕПИ
  
       Заменици на членовите: БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 
                                                       ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА
                                                       ЈОВАН ГИНЕВ  
                                                       КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                       ТОМЕ ДАНЕВСКИ 
                                                       ВАСКО ШУТАРОВ 
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ  
                                                       МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

Комисија за транспорт, врски и екологија

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;
 • изградбата на инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;
 • заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.


                        Претседател: ТИТО ПЕТКОВСКИ 
 
Заменик на претседателот: АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
 
                               Членови: ТОМЕ ДАНЕВСКИ  
                                                ИЛИЈА КИТАНОСКИ  
                                                БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ  
                                                ЈОВАН ЛАЗАРЕВ  
                                                КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                КАТЕРИНА ДИМЕСКА 
                                                ТАХИР ХАНИ 
                                                ХИСЕН ЏЕМАИЛИ 
                                                ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                СУЛЕЈМАН РУШИТИ  
 
      Заменици на членовите: ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                АМДИ БАЈРАМ 
                                                ГОРАН ЃУРОВСКИ 
                                                СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                НИКОЛА КОТЕВСКИ 
                                                ЦЕНА МАТЕВСКА 
                                                ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                САДИЈЕ ИЛЈАЗИКомисија за образование, наука и спорт

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование; 
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието; 
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност; 
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво; 
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура; 
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката; 
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард; 
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите; 
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА; 
 • развој и унапредување на физичката култура; 
 • развојот на врвниот спорт и 
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател:  САФЕТ НЕЗИРИ 
 
Заменик на претседателот:  ВУЛНЕТ АМЕТИ 
  
                                      Членови: ФИЈАТ ЦАНОСКИ 
                                                         АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 
                                                         ЈОВАН ЛАЗАРЕВ 
                                                         ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ  
                                                         ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                         ВИОЛЕТА ТАШЕВА  
                                                         НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                         АДНАН ЈАШАРИ 
                                                         СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                         АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                         МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                         САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
 
 
        Заменици на членовите: ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                        ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА 
                                                        ТОМЕ ДАНЕВСКИ  
                                                        СОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        ЛИДИЈА МИТЕВА  
                                                        ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                        ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
                                                        ИГОР ИВАНОВСКИ 
                                                        СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                        ФЛОРА КАДРИУКомисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности;
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право;
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;
 • издавачка дејност и библиотекарство;
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                          Претседател:  ВАСКО ШУТАРОВ
 
Заменик на претседателотЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
  
                                    ЧленовиПЕТАР ПОП АРСОВ 
                                                        ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
                                                        ЦЕНА МАТЕВСКА 
                                                        НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                        ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
                                                        ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ  
                                                        МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                        РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                        ФЛОРА КАДРИУ   

      Заменици на членовите:   КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                                                        АВДИЈА ПЕПИЌ  
                                                        СОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                        АНЕТА СТЕФАНОВСКА 
                                                        ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                        ТЕУТА АРИФИ 
                                                        ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                        СЛАВИЦА ГРКОВСКА  
                                                        МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ  Комисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • здравствената заштита на населението;
 • здравственото осигурување;
 • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
 • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
 • хигиенскоепидемиолошката состојба;
 • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
 • санитарниот и здравствениот надзор и
 • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           ПретседателМЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ 
 
Заменик на претседателотФЛОРА КАДРИУ 
 
                                     ЧленовиОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА 
                                                        ЈОВАН ГИНЕВ 
                                                        ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                        МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                                                        МАРИЈА АНДОНОВСКА 
                                                        ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                        ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                        МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
                                                        ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ  
 
      Заменици на членовитеЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО 
                                                       ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
                                                       ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ 
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ  
                                                       ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА 
                                                       НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА  Комисија за труд и социјална политика

Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, 12 члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;
 • правото на штрајк;
 • вработување и права во случај на невработеност;
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
 • популационата политика, бракот и семејството;
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;
 • боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           ПретседателИЛИЈА КИТАНОСКИ 
 
Заменик на претседателот: ЗОРАН ПЕТРЕСКИ 

                                    ЧленовиСВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ  
                                                       НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                       ВИОЛЕТА ТАШЕВА  
                                                       ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                       ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                                                       РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА 
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ  
 
      Заменици на членовитеОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА  
                                                       РИСТО СТОЈАНОВ 
                                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                                                       АМДИ БАЈРАМ  
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ  
                                                       РАФИС АЉИТИ 
                                                       ТАХИР ХАНИ 
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ 
                                                       ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
                                                       ИМЕР АЛИУ  Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

 • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;
 • разгледување на предлогот на Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;
 • следење на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;
 • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ;
 • иницира донесување и изменување на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
 • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;
 • соработката со соодветните комисии на другите земји и
 • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                          ПретседателЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
 
Заменик на претседателот:КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
 
                                   ЧленовиСОЊА ЦВЕТКОВСКА
                                                      СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                                                      ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
                                                      ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА 
                                                      ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА  
                                                      ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                                                      ЈУЛИЕТА МАРКУ 
                                                      СТАНКА АНАСТАСОВА 
                                                      СОЊА МИРАКОВСКА 
                                                      МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ   

     Заменици на членовите: АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА  
                                                      НАТАША ЈАНЕВСКА 
                                                      ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ 
                                                      КАТЕРИНА ДИМЕСКА 
                                                     ЈАГОТКА ИВАНОВСКА  
                                                      ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                                                      ФЕМИ ЈОНУЗИ 
                                                      МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                                                      РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
                                                      САДИЈЕ ИЛЈАЗИ  Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Е-пошта: k-delovnicki@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • спроведување на Деловникот на Собранието и на деловниците на работните тела и дава мислење за разрешување на спорни прашања;
 • иницијативи за изменување на Деловникот на Собранието и деловниците на работните тела; 
 • предлагање на донесување, односно изменување и дополнување на Деловникот на Собранието; 
 • извештаите на Државната изборна комисија за пратеници од листата на кандидати кои станале пратеници за остатокот од мандатот; 
 • основите за престанок и одземање на мандатот на пратеник и за тоа на Собранието му поднесува извештај; 
 • имунитетот на пратениците и 
 • други прашања во врска со Деловникот и мандатно-имунитетните права.

                           Претседател: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
 
Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
 
                                     Членови: НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
                                                       НИКОЛА КОТЕВСКИ 
                                                       ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
                                                       ТОМЕ ДАНЕВСКИ 
                                                       ХИСЕН ЏЕМАИЛИ  
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                                                       ИМЕР АЛИУ  

       Заменици на членовите: БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 
                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                                                       ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 
                                                       СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ  
                                                       ТАЛАТ ЏАФЕРИ  
                                                       ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                                                       РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА  
                                                       БЕСИМ ДОГАНИКомисија за локална самоуправа

Е-пошта:  

Комисијата има претедател, дванаесет членови и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

 • локалната самоуправа;
 • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;
 • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;
 • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината , населението и потребите на локалната самоуправа;
 • следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и
 • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.

                           Претседател:  ЕРМИРА МЕХМЕТИ

Заменик на претседателотНАЗИФ БУШИ 
  
                                     ЧленовиЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ 
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                                        МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ  
                                                        ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                        ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА  
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА  
                                                        ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                        ЏЕВАТ АДЕМИ 
                                                        НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
                                                        ФЛОРА КАДРИУ 
                                                        АБЕДИН ЗУМБЕРИ   
  
        Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                        ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА 
                                                        ВАСКО ШУТАРОВ  
                                                        МАРИЈА РАШКОВСКА  
                                                        ВАНЧО КОЦЕВ 
                                                        ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ 
                                                        МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                                                        БЕСИМ ДОГАНИ 
                                                        СУЛЕЈМАН РУШИТИ  

Click