Пленарни седници21 февруари 2002 година

Стота седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Интерпелација за работата на министерот за образование и наука во Владата на Република Македонија, проф.д-р Ненад Новковски;

2. Предлог на закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

3. Предлог на закон за супервизија на осигурување;

4. Предлог на закон за концесии;

5. Предлог на закон за спречување на корупцијата;

6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската и туристичката дејност;

7. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување
на Законот за високото образование;

10. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнувањ на Законот за основното образование, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачка дејност, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити, со Предлог на закон

17. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот против ограничувањата на конкуренцијата, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за минералните суровини, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита при работа, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни патишта, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за спорт, со Предлог на закон;

23. Нацрт на закон за акредитација;

24. Нацрт на закон за стандардизација;

25. Нацрт на закон за пропишување на техничките барања за производите и оцена на сообразноста;

26. Нацрт на закон за метрологија;

27. Предлог за донесување на закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија;

28. Предлог за донесување на закон за избирачки список;

29. Предлог за донесување на закон за адвокатурата;

30. Предлог за донесување на закон за установите;

31. Предлог за донесување на закон за стопанските комори;

32. Предлог за донесување на закон за задругите;

33. Предлог за донесување на закон за државна помош;

34. Предлог за донесување на закон за превоз во патниот сообраќај;

35. Предлог на одлука за надоместок на трошоците на организаторот на изборната кампања за дополнителните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, во изборните единици број 73 и 74 општина Центар-дел, чии кандидати се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија;

36. Предлог за избор на судии поротници во Основниот суд во Гевгелија;

37. Предлог за именување заменик на директорот на Агенцијата за државни службеници;

38. Барање за давање на автентично толкување на член 5 став 1 од Законот за локалните избори, поднесено од Советот на општина Струмица;

39. Барање за давање на автентично толкување на членот 77 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузна дејност, поднесено од Советот за радиодифузија;

40. Барање за давање на автентично толкување на член 86 став 2 од Законот за телекомуникациите, поднесено од АД „Македонски телекомуникации“ - Скопје;

41. Барање за давање на автентично толкување на одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поднесено од Црвениот крст на Македонија;

42. Барање за давање на автентично толкување на член 8 и 25 од Законот за обезбедување на лица и имот поднесено од АД „Емо“-Охрид;

43. Барање за давање на автентично толкување на член 5 и член 24 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, поднесено од Советот на општина Струмица;

44. Барање за давање на автентично толкување на членовите 46 и 63 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од Сојузот на инвалидски пензионери на Македонија;

45. Барање за давање на автентично толкување на одделни одредби од Законот за обезбедување на лица и имот, поднесено од А.Д. „Агросервис“ Автокуќа Ц.О.-Скопје;

46. Барање за давање на автентично толкување на член 20 ставови 3 и 4 од Законот за санација и реконструкција на дел од банките во Република Македонија, поднесено од Винарската визба „Повардарие“- АД -Неготино;

47. Барање за давање на автентично толкување на член 43 став 2 од Законот за судовите и член 24 став 2 од Законот за јавното обвинителство, поднесено од пратеникот Митко Тилевски;

48. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија;

49. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „Д-р Трифун Пановски"-Битола;

50. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „Скопје" - Скопје;

51. Предлог на одлука за огласување именување заменици на јавниот обвинител на Република Македонија;

52. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија;

53. Барање за давање автентично толкување на член 106 став 3 од Законот за трговските друштва и членовите 59 и 62 став 2 од Законот за надворешно-трговско работење, поднесено од прехранбената индустрија „Витаминка“ АД - Прилел;

54. Барање за давање на автентично толкување на член 5 став 1 од Законот за локалните избори, поднесено од Советот на општина Тетово;

55. Барање за давање автентично толкување на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, поднесено од АД за градежништво „Маврово" - Скопје;

56. Барање за давање автентично толкување на член 61 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, поднесено од Здружението на стечајни работници на општина Куманово;

57. Барање за давање автентично толкување на одделни одредби од Законот за обезбедување на лица и имот, поднесено од „Жито Битола“ А.Д. Битола;

58. Барање за давање автентично толкување на член 88 од Законот за минерални суровини, поднесено од ТГС Технички гасови А.Д. Скопје;

59. Барање за давање автентично толкување на член 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, поднесено од Друштвото за производство, услуги и трговија „Кала" Левтерка и Јоана ДОО Скопје;

60. Информација за текот на истрагата и резултатите по атентатот од 3 октомври 1995 година, врз тогашниот претседател на Република Македонија.


стенографски белешки  100 седница 21.2.2002

стенографски белешки  100 седница I продолжение 28.2.2002

стенографски белешки  100 седница II продолжение 5.3.2002

стенографски белешки  100 седница III продолжение 6.3.2002 

стенографски белешки  100 седница IV продолжение 14.3.2002 

стенографски белешки  100 седница V продолжение 2.4.2002

стенографски белешки  100 седница VI продолжение 9.4.2002 

стенографски белешки  100 седница VII продолжение 10.4.2002

стенографски белешки  100 седница VIII продолжение 11.4.2002

стенографски белешки  100 седница IX продолжение 19.4.2002

стенографски белешки  100 седница X продолжение 17.4.2002

стенографски белешки  100 седница XI продолжение 18.4.2002

стенографски белешки  100 седница XII продолжение 23.4.2002

стенографски белешки  100 седница XIII продолжение 24.4.2002

стенографски белешки  100 седница XIV продолжение 25.4.2002

Click