Правилник за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија

Органограм на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија

Измени на Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија

Измени на Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Измени на Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија

Табеларен преглед на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија

Изменет Табеларен преглед на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Изменет Табеларен преглед на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија  

Правилник за изменување и дополнување  на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Изменет Табеларен преглед на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Упатство за распоред на работното време и начинот на евидентирање на отсуства на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија 

Упатство за дополнување на упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија 

Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија 

Упатството за изменување и дополнување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија 

 Упатство за формата, чувањето и употребата на печатите и штембилите на Собранието на Република Македонија 

Правилник за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Органограм на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија

Стратегија за управување со ризиците на Собранието на Република Македонија за периодот 2018 - 2020 година 

 

* Актите се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 3 јуни 2010 година

* Измените на актите се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 30 декември 2010 година

* Измените на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 18 март 2011 година

* Измените на Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 4 октомври 2011 година

* Измените на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 19 јуни 2012 година

* Измените на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 19 јуни 2012 година

* Измените на Правилникот за изменување на Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 1 август 2013 година

* Измените на Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 1 август 2013 година

* Измените на Правилник за изменување и дополнување  на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија се објавени на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на 12 февруари 2015 година

* Упатство за распоред на работното време и начинот на евидентирање на отсуства на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 14 јули 2011 година

* Упатство за дополнување на упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 14 јули 2011 година

* Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 29 април 2015 година

* Упатството за изменување и дополнување на Упатството за работното време на вработените во Службата на Собранието на Република Македонија е објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 30 јуни 2016 година

* Упатство за формата, чувањето и употребата на печатите и штембилите на Собранието на Република Македонија - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 2 февруари 2018 година

* Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година

 * Органограмот на внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година

 * Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 27 април 2015 година

* Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 5 април 2018 година

* Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работнитите места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 7 февруари 2019 година

* Правилникoт за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Службата на Собранието на Република Македонија е објавен на веб-страницата на Собранието на 12 декември 2019 година

* Стратегија за управување со ризиците на Собранието на Република Македонија за периодот 2018 - 2020 година - објавено на веб-локацијата на Собранието на Република Македонија на 5 декември 2018 година

Click