СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за еднакви можности на жените и мажите


Е-пошта: kem@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:

  • разгледување на предлозите на закони и другите прописи што ги донесува Собранието од областа на трудот и социјалната политика, образованието и здравството, семејството и грижата за децата, како и други предлози на закони и други прописи од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив;
  • разгледување на предлог Националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите;
  • следење  на усвојувањето и примената на основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор  преку   доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика;
  • следење на системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите преку доставени извештаи од Одделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика ;
  • иницира донесување и изменување  на закони и други прописи од областа на еднаквите можности на жените и мажите;
  • поттикнување на соработката меѓу надлежните органи за прашања кои се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите;
  • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со еднаквите можности на жените и мажите;
  • соработката со соодветните комисии на другите земји  и
  • разгледува други прашања што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите.

                            Претседател: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

Заменик на претседателот: КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА

                                     Членови: НАДА ЦИПУШЕВА
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОВСКА
                                                       ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

       Заменици на членовите: ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                       МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.