СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за култура


Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • организацијата, развојот и унапредувањето на културата;
 • заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;
 • збогатување на историското и уметничкото творештво;
 • афирмирање и заштита на врвни културни вредности;
 • афирмација и заштита на авторството и авторското право;
 • донации и спонзорства; 
 • дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;
 • издавачка дејност и библиотекарство;
 • споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;
 • употреба и заштита на македонскиот јазик;
 • информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;
 • определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;
 • начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;         
 • активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања   и
 • други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.

                            Претседател: ГОРДАН ГЕОРГИЕВ

Заменик на претседателот: МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА

                                     Членови: ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                       ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

       Заменици на членовите: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                       СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       СУЗАНА АНОВА
                                                       ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.