Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KËSHILLI I KANALIT TË KUVENDIT

Dokumente

Këshilli i Kanalit të Kuvendit është themeluar në pajtim me Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 104/2009) i ka këto detyra:

  • e shqyrton dhe miraton realizimin e programit, punën financiare dhe investuese për vitin rrjedhës;
  • e miraton planin programor, financiar dhe investues të Kanalit të Kuvendit për vitin e ardhshëm 
  • dhe siguron emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përmes servisit programor - Kanaali i Kuvendit.

Kryetar:

Renata Deskoska

 Anëtarë:

1. Ilija Dimovski

2. Dragan Danev

3. Sllave Goshev

4. Avdija Pepiç

5. Artan Grubi

6. Ejup Rustemi

7. Meral Uzeir-Ferati

8. Sofija Kunovska 

9. Bllagoja Stojanovski 

10. Hari Lokvenec  

Zëvendësanëtarë:

1. Liljana Zaturoska

2. Aleksandar Nikolloski

3. Bllagorodna Bojaxhieva

4. Jasminka Damçeska

5. Rafis Aliti 

6. Rexhail Ismaili

7. Gazmend Aliji

8. Goran Misovski

9. Pançe Orcev

10. Dufe Kukoski