СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Комисија за транспорт, врски и екологија


Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и  нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиосообраќајот;
 • жичарите и ски-лифтовите;
 • системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;
 • изградбата  на  инвестиционите објекти во областа на траспортот и телекомуникациите;
 • просторното и урбанистичкото планирање;
 • уредувањето на градежното земјиште;
 • станбеното и комуналното стопанисување;
 • заштитата  и  унапредувањето  на  животната  средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;
 • обезбедување услови за здрава животна средина;
 • спречување на штетната бучава;
 • заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија  и
 • други прашања што се однесуваат на транспортот, врските, урбанизмот и екологијата.

                            Претседател: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

Заменик на претседателот: БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ

                                      Членови: МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                        СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                        ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
                                                        ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                        БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                        БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                        РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИ

       Заменици на членовите: БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                       АНЕ ЛАШКОСКА
                                                       РИСТО МАНЧЕВ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА
                                                       САВЕ МАРАЧКОВ
                                                       ТАЊА ТОМИЌ
                                                       ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.