СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за труд и социјална политика


Е-пошта: k-trud@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • работните односи и за заштитата на работниците на работа;
 • правото на штрајк;
 • вработување и права во случај на невработеност;
 • заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
 • платите и животниот стандард;
 • социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;
 • системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;
 • популационата политика, бракот и семејството;
 • системот на пензиското и инвалидското осигурување;
 • боречко-инвалидската  заштита  и  заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност   и
 • други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.

                           Претседател: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

Заменик на претседателот: БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА

                                     Членови: СУЗАНА АНОВА
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                       АМДИ БАЈРАМ
                                                       СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА
                                                       САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

       Заменици на членовите: МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       БЕКИМ ФАЗЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.