СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за здравство


Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенскоепидемиолошката состојба;
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
  • санитарниот и здравствениот надзор   и
  • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           Претседател: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ

Заменик на претседателот: ТАЊА ТОМИЌ

                                     Членови: МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                       СТАНКА АНАСТАСОВА
                                                       БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

       Заменици на членовите: РОМЕО ТРЕНОВ
                                                       ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                       ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.