СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Законодавно-правна комисија


Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка;
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.


                           Претседател:
БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

Заменик на претседателот: МАЛИША СТАНКОВИЌ

                                     Членови: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                                                       ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                       НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                       ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                                                       ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                       СОЊА МИРАКОВСКА
                                                       НЕДИМ РАМИЗИ
                                                       СУЗАНА САЛИУ
                                                       БЕКИМ ФАЗЛИУ

       Заменици на членовите: СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       ВЕСНА ПЕМОВА
                                                       ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                       ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       БЕХИЏУДИН ШЕХАБИ
                                                       ИМЕР АЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.