СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот


Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;
  • следење, разгледување  и анализирање на остварувањето  на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • разгледување на дописите на граѓаните и заземање  ставови по истите;
  • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот   и
  • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

                           Претседател: БЕКИМ ФАЗЛИУ

Заменик на претседателот: САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

                                      Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                        АМДИ БАЈРАМ
                                                        ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                        ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                        ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                        ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ
                                                        СУЗАНА САЛИУ

        Заменици на членовите: СУЗАНА АНОВА
                                                        ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                        ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                        ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                        САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                        АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                        НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.