СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за финансирање и буџет


Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правни лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата;
 • заемите и кредитите;
 • јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • игрите на среќа   и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                            Претседател: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

Заменик на претседателот: ГОРАН МИСОВСКИ

                                      Членови: ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                                                        ЃОРЃИ КОЏАБАШИЕВ
                                                        БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                        СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА
                                                        МИЛЕ АНДОНОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА 
                                                        НЕДИМ РАМИЗИ
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                        ИМЕР АЛИУ

        Заменици на членовите: ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                        ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                        ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                                                        ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                        РОМЕО ТРЕНОВ
                                                        НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                        РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                        САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                        ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                        БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                        БЕКИМ ФАЗЛИУ
                                                        НАЏИ ЏЕЛИЛИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.