Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

ПретседателБЕСИМ ДОГАНИ


          ЧленовиИЛИЈА КИТАНОСКИ
                            АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА
                            ЛИДИЈА МИТЕВА                            
                            ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                            ГОРАН МИСОВСКИ
                            ТАЛАТ ЏАФЕРИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

ПретседателЏЕВАТ АДЕМИ 

          ЧленовиФЛОРА КАДРИУ
                             БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                             ЈАГОТКА ИВАНОВСКА
                             ЛИДИЈА МИТЕВА
                             КЕНАН ХАСИПИ
                             ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

ПретседателИЛИЈА ДИМОВСКИ


          ЧленовиВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                             МАРИЈА АНДОНОВСКА
                             АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                             СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА
                             ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                             ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                             АДНАН ЈАШАРИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија

ПретседателЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

          ЧленовиПЕТАР ПОП АРСОВ
                            ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ
                            ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ
                            АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                            ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                            ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

ПретседателФАЗЛИ ВЕЛИУ 

          ЧленовиИМЕР АЛИУ  
                             ЦЕНА МАТЕВСКА
                             ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРЕВА 
                             ХРИСТИНА РУНЧЕВА  
                             РИСТО ПЕНОВ 
                             МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина

Претседател: ГОРАН МИНЧЕВ 

         ЧленовиДАУТ РЕЏЕПИ 
                            ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ  
                            РИСТО СТОЈАНОВ 
                            АВДИЈА ПЕПИЌ 
                            ГОРАН МИСОВСКИ 
                            ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

ПретседателЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ   
 
          ЧленовиБЕСИМ ДОГАНИ  
                            ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                            БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 
                            РИСТО СТОЈАНОВ  
                            СТОЈАН АНДОВ 
                            ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток

Претседател: БЕСИМ ДОГАНИ

          Членови: ГОРАН ЃУРОВСКИ 
                             МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ 
                             ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ 
                             СТАНКА АНАСТАСОВА 
                             ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                             ХАЈРУЛА МИСИНИ Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија


Претседател: ЈОВАН ГИНЕВ

        Членови: ИМЕР АЛИУ
                         ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                         АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                         ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                         ИГОР ИВАНОВСКИ
                         РАФИС АЉИТИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

ПретседателНИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 

          ЧленовиФЛОРА КАДРИУ 
                             ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                             АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
                             СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА  
                             СТОЈАН АНДОВ  
                             ЈУЛИЕТА МАРКУ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

ПретседателМЕНДУХ ТАЧИ 

          ЧленовиЦЕНА МАТЕВСКА 
                            ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА 
                            КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА  
                            ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                            ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                            ФЕМИ ЈОНУЗИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

ПретседателВАСКО ШУТАРОВ  


          ЧленовиЗОРАН ПЕТРЕСКИ 
                             ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 
                             НАДА СТАНЧЕВСКА  
                             СТАНКА АНАСТАСОВА 
                             ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                             ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

Претседател:  ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ

          ЧленовиАЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                             ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                             СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                             ГОРАН МИНЧЕВ
                             ТЕУТА АРИФИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

ПретседателХАЈРУЛА МИСИНИ

          ЧленовиБЕСИМ ДОГАНИ
                             ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                             ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА
                             ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ
                             АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ
                             ТОМЕ ЧИНГОВСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска

ПретседателАЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

          ЧленовиИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ  
                             НАТАША ЈАНЕВСКА  
                             ВЕСНА БЕНДЕВСКА 
                             ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ 
                             ХИСЕН ЏЕМАИЛИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка

ПретседателИГОР ИВАНОВСКИ 

          ЧленовиСАДИЈЕ ИЛЈАЗИ  
                             ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ  
                             ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ 
                             ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА 
                             ВЕСНА БЕНДЕВСКА  
                             ТАХИР ХАНИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија

ПретседателВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

          ЧленовиФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                             ТОМЕ ДАНЕВСКИ  
                             ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                             ВУЛНЕТ АМЕТИ  
                             ГОРАН СУГАРЕСКИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија

Претседател: ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

          Членови: НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА
                            ЈОВАН ЛАЗАРЕВ
                            ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                            ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                            НАЗИФ БУШИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово

Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

        Членови: СИЛВАНА БОНЕВА
                        ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                        РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА
                        ЏЕМАИЛИ ЈАШАРИ
                        ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ
                        АБЕДИН ЗУМБЕРИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите

Претседател: КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА

       Членови: СОЊА ГЕЛОВА СТОЈАНОВА
                        САФЕТ НЕЗИРИ
                        ФЛОРА КАДРИУ
                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                        СОЊА МИРАКОВСКАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија

ПретседателБОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 

          ЧленовиАБЕДИН ЗУМБЕРИ 
                             ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                             КРСТО МУКОСКИ 
                             АМДИ БАЈРАМ 
                             ТОМЕ ЧИНГОВСКИ  
                             САФЕТ НЕЗИРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

ПретседателКРСТО МУКОСКИ 

          Членови: ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ  
                            СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                            ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО  
                            СОЊА МИРАКОВСКА 
                            МИЛЕ АНДОНОВ  
                            ЕРМИРА МЕХМЕТИ 
 Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

ПретседателСИЛВАНА БОНЕВА

          ЧленовиБЕСИМ ДОГАНИ 
                             ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 
                             НАДА СТАНЧЕВСКА 
                             ВАСКО ШУТАРОВ 
                             ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                             ЏЕВАТ АДЕМИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада


Претседател: АНДРЕЈ ПЕТРОВ

          ЧленовиФЛОРА КАДРИУ
                             ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                             НАТАША ЈАНЕВСКА
                             АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                             САФЕТ НЕЗИРИ
                             АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург

 ПретседателЗОРАН ПЕТРЕСКИ

           ЧленовиДАРКА ПЕТРУШЕВСКА
                              АВДИЈА ПЕПИЌ
                              СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ
                              МИЛЕ АНДОНОВ
                              МАРИНЕЛА ТУШЕВА
                              ФЕМИ ЈОНУЗИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар


Претседател: ВАНЧО КОЦЕВ

          Членови: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА
                             БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ
                             МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                             СОЊА МИРАКОВСКА
                             ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ
                             ЕРМИРА МЕХМЕТИ

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија

ПретседателЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ   

          ЧленовиСОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                             КАТЕРИНА ДИМЕСКА  
                             РИСТО ПЕНОВ 
                             ГОРАН СУГАРЕСКИ  
                             АБЕДИН ЗУМБЕРИ 
                             ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

ПретседателЕРМИРА МЕХМЕТИ 

          ЧленовиИЛИЈА ДИМОВСКИ  
                             ВАНЧО КОЦЕВ 
                             ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                             ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА  
                             МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  
                             МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

ПретседателРОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА  

 
          ЧленовиНАТАША ЈАНЕВСКА
                             СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                             ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ  
                             ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА  
                             СТАНКА АНАСТАСОВА 
                             ФЕМИ ЈОНУЗИ  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република

ПретседателВЛАДО БУЧКОВСКИ 

          Членови: АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                             КАТЕРИНА ДИМЕСКА  
                             ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА  
                             МАРИНЕЛА ТУШЕВА  
                             РАФИС АЉИТИ  
                             МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија

Претседател: АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА

          ЧленовиМАРИЈА РАШКОВСКА
                            АНЕТА СТЕФАНОВСКА
                            АМДИ БАЈРАМ
                            ВЛАДО БУЧКОВСКИ
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ
                            ФАЗЛИ ВЕЛИУПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација

ПретседателЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО

          Членови:  ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                             ВАНЧО КОЦЕВ
                             НИКОЛА КОТЕВСКИ
                             ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
                             ТЕУТА АРИФИ
                             БЕСИМ ДОГАНИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД

 

ПретседателВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 

         ЧленовиСИЛВАНА БОНЕВА 
                            ЗОРАН ПЕТРЕСКИ  
                            ПЕТАР ПОП АРСОВ  
                            РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА  
                            ЈУЛИЕТА МАРКУ  
                            ИМЕР АЛИУ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република

ПретседателСОЊА МИРАКОВСКА


          ЧленовиТОМЕ ДАНЕВСКИ
                             ЈАГОТКА ИВАНОВСКА
                             ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА
                             ЈОВАН ГИНЕВ
                             ХИСЕН ЏЕМАИЛИ
                             САДИЈЕ ИЛЈАЗИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција

ПретседателКЕНАН ХАСИПИ 

          ЧленовиЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ
                            АВДИЈА ПЕПИЌ 
                            ФИЈАТ ЦАНОСКИ 
                            АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                            НАЗИФ БУШИ
                            ДАУТ РЕЏЕПИ  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина

ПретседателИВАН СТОИЛКОВИЌ 

          ЧленовиВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
                             МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ 
                             САВЕ САВЕВСКИ 
                             НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
                             РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА  
                             АДНАН ЈАШАРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска

ПретседателЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ 

          ЧленовиАНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА 
                             ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                             САВЕ САВЕВСКИ  
                             ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
                             ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
                             САДИЈЕ ИЛЈАЗИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република

ПретседателСЛАВИЦА ГРКОВСКА 

          ЧленовиЈОВАН ЛАЗАРЕВ  
                             КЕНАН ХАСИПИ 
                             СИЛВАНА БОНЕВА  
                             ИЛИЈА КИТАНОСКИ  
                             РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА  
                             ЏЕВАТ АДЕМИ 

 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

ПретседателАДНАН ЈАШАРИ

          ЧленовиМИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                             МАРИЈА АНДОНОВСКА
                             ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ
                             МИЛЕ АНДОНОВ
                             РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА
                             МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

ПретседателБЛАГОРОДНА ДУЛИЌ 

          ЧленовиНАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА  
                             ВАСКО ШУТАРОВ  
                             ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                             ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 
                             ВУЛНЕТ АМЕТИ 
                             ДАУТ РЕЏЕПИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

ПретседателМАРЈАНЧО НИКОЛОВ 

          ЧленовиПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                             МИЛЕ ПАЧЕМСКИ  
                             СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
                             ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
                             НАЗИФ БУШИ 
                             ФЛОРА КАДРИУ
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

ПретседателФИЈАТ ЦАНОСКИ 

          ЧленовиЈОВАН ГИНЕВ 
                             ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 
                             ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ 
                             ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ  
                             ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                             ИМЕР АЛИУ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

ПретседателМАРИЈА АНДОНОВСКА 

          Членови: ВИОЛЕТА ТАШЕВА 
                            СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ 
                            МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
                            НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                            ТАЛАТ ЏАФЕРИ  
                            АБЕДИН ЗУМБЕРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

ПретседателАРБЕН ЏАФЕРИ 

          ЧленовиНАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА  
                            ГОРАН ЃУРОВСКИ  
                            НИКОЛА КОТЕВСКИ  
                            КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА  
                            ГОРАН СУГАРЕСКИ 
                            САФЕТ НЕЗИРИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија

ПретседателЈОВАН ЛАЗАРЕВ   
 
          ЧленовиСОЊА ЦВЕТКОВСКА 
                             СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
                             КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
                             МАРИНЕЛА ТУШЕВА 
                             МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
                             ТАХИР ХАНИ 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија

Претседател: ВЕСНА БЕНДЕВСКА 

          ЧленовиЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ 
                             ИЛИЈА ДИМОВСКИ 
                             ВИОЛЕТА ТАШЕВА  
                             ХРИСТИНА РУНЧЕВА 
                             ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
                             ВУЛНЕТ АМЕТИ 
 

Click