Собрание на Република Северна МакедонијаКомисија за економски прашања


Е-пошта: k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • статистика   и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

Заменик на претседателот: МАЛИША СТАНКОВИЌ

                                     Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                        НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                        БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                                        ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                        МИЛЕ АНДОНОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        МАРЈАНЧО НИКОЛОВ
                                                        НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ
                                                        ЈУЛИЕТА МАРКУ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИ

       Заменици на членовите: ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
                                                       МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                       РИСТО МАНЧЕВ
                                                       ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ
                                                       НАЏИ ЏЕЛИЛИ

Click