СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за образование, наука и спорт


Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованието на младите, ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и  научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт   и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ

Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА КАРАПЕТРОВА

                                     Членови: НАДА ЦИПУШЕВА
                                                       ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                       ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                       МИТРЕ ВЕЛЈАНОСКИ
                                                       ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                       ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                       САДИЈЕ ИЛЈАЗИ
                                                       ФЛАМУРЕ ДЕМИРИ-КРЕЦИ

      Заменици на членовите: АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                      СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                      ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                      ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                      ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                      БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                                      МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                      ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                      НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ
                                                      ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                      ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                      БЕКИМ ЌОКУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.