СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство


Е-пошта: kzemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
  • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
  • сточарството, полјоделството, овоштарството и  лозарството;
  • ловот и риболовот;
  • животинскиот и растителниот свет;
  • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
  • премерот и катастарот на земјиштето;
  • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите;
  • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи   и
  • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.


                           Претседател:
ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА

Заменик на претседателот: ПАНЧЕ ОРЦЕВ

                                     Членови: РОМЕО ТРЕНОВ
                                                       ПАНЧЕ ДАМЕСКИ
                                                       МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                                       ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ДРАГАН ЦУКЛЕВ
                                                       БОРЧЕ СТАВРОВ
                                                       САВЕ МАРАЧКОВ
                                                       ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                       РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

       Заменици на членовите: СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                       ДРАГАН НАСТЕСКИ
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                       ЕЛЕНА ПАВЛОВА
                                                       РАФЕТ МУМИНОВИЌ
                                                       МИЛЕ АНДОНОВ
                                                       НИКОЛЧЕ АЦЕВСКИ 
                                                       ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.